Kursen innehåller övergripande perspektiv på och teorier om medier och kommunikation. Här behandlas såväl grundläggande mediehistorik kring traditionella massmedier (press, radio, TV) som perspektiv på det moderna mediesamhället (digital-TV, Internettidningar etc.). Den senare delen av kursen lägger särskilt fokus på nyhetsförmedling och journalistik i olika medier. Organisations- och marknadskommunikation behandlas också. Kursen är identisk med delkurs 1 i Medie- och kommunikationsvetenskap 1-2 och undervisningen är samordnad med denna kurs.