Kursen är konstnärlig och ger en introduktion till ämnet kreativt skrivande på engelska. Tyngdpunkten ligger på studenternas eget skrivande. I kursen genomförs berättartekniskt inriktade uppgifter, så som karaktärisering, dialog och berättarstruktur. De studerande utformar också en novell som utvecklas i samråd med undervisande lärare. Novellen publiceras i en antologi vid kursens slut. Parallellt läses skönlitterära texter för att stärka de studerandes eget skrivande. Urvalsprov Observera att du både behöver anmäla dig till kursen via Antagning.se och skicka in urvalsprov för att söka kursen. Urvalsprovet ska omfatta max. 20 sidor, och vara av skönlitterär art skrivet på engelska. Format: Times New Roman 12, radavstånd 1,5, Word eller pdf. Texten skickas som bilaga till english.subject@lnu.se. Bilagan namnges på följande sätt: 1KS108_efternamn_förnamn. Den sökandes namn och anmälningsnummer anges också i dokumentet.