Kursen erbjuder en introduktion till ett skandinaviskt perspektiv på entreprenörskap i forskning och praktik. Skandinavisk entreprenörskapsforskning kännetecknas av sitt fokus på entreprenörskapets kontext och en ambition att vara kreativ och ifrågasättande i sin ansats. Kursen tar sin utgångspunkt i klassisk entreprenörskapsteori som fokuserar på ekonomin, individen och företaget. Entreprenörskapsbegreppet vidgas sedan utifrån en skandinavisk kontext till att omfatta företagsamhet i alla sektorer i det nutida samhället. Särskilt betonas det entreprenörskap som finns i skärningspunkten mellan sektorer och som leder till utveckling av ett hållbart samhälle. Samhällsentreprenörskap är ett centralt begrepp i kursen. Detta begrepp innefattar å ena sidan att entreprenörskapets vardagliga och lokala/kontextuella karaktär uppmärksammas och å andra sidan att globala och pionjärers insatser uppmärksammas, samt att entreprenörskapets strukturförändrande effekter belyses. Entreprenörskapet positioneras i sitt samhälleliga sammanhang, dess ljusa men också dess mörka sidor penetreras genom diskussioner kring hur entreprenörskap kan växa fram genom utbildning och utveckling av stödjande strukturer. Kursen ger också tillfälle att studera entreprenörskap i praktiken i Småland och Skandinavien.