Är du intresserad av att stödja yngre barns lek och livslånga lärande på ett kreativt och lyhört sätt? Tycker du om att leda aktiviteter runt miljöfrågor i en skapande verksamhet? Då är Förskollärarprogrammet rätt val för dig. Inom kunskapsområdet förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår världen på olika sätt. Leken är central för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, lärande och utveckling, inte minst när det gäller språk och matematik, tas upp i olika kurser. I utbildningen läggs ett särskilt fokus på naturvetenskap som integreras med bildskapande. Hållbar utveckling och estetiska ämnen återkommer genom hela programmet. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) breddar och fördjupar ditt pedagogiska ledarskap. Det handlar till exempel om förskollärares uppdrag, föräldrasamverkan, specialpedagogiska frågor och konflikthantering samt om dokumentation och utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Du skriver även ett självständigt arbete som utvecklar din vetenskapliga kompetens inom förskoleområdet. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att en del av din utbildning sker på en förskola. Här får du möjlighet att under handledning pröva arbetet som förskollärare och att studera förskolans och förskoleklassens verksamhet i praktiken.