Programmet innehåller kurser i ekonomisk teori och dess tillämpning, samt modern empirisk metodik. Du erhåller en grundkompetens som ligger väsentligt över kandidatnivåns och därmed möjligheten att direkt ta dig an uppgifter som kräver avancerad analysförmåga. Detta ger dig tillgång till en bred arbetsmarknad inom såväl offentlig som privat sektor.De analysverktyg som lärs ut inom programmet kan hantera många viktiga samhällsfrågor. Exempelvis är förståelse av incitament grundläggande vid upphandling, kontraktsutformning, miljöreglering, marknadsreglering samt utformning av skatter och avgifter. Här används mikroekonomisk teori med utvidgningar som beteendeekonomi och spelteori. Vidare är de flesta politiska och ekonomiska beslut är beroende av prognoser. Sådana görs generellt med ekonometriska modeller, ofta grundade i tidsserieanalys.Utöver obligatoriska kurser i exempelvis matematik och kausal inferens kan du välja bland ett antal olika ekonometrikurser med olika inriktning och förkunskapskrav, upp till avancerad nivå i statistik. Dessutom finns valbara kurser inom finansiell ekonomi, entreprenörskap, makroekonomiska prognoser, utvecklingsekonomi och globalisering. Masterprogrammet avslutas med ett uppsatsarbete om 30 högskolepoäng.