Kursen problematiserar begrepp som barnkultur, barnsyn och barnperspektiv. Du kommer att analysera och kritiskt diskutera estetiska uttryck som teater, dans och litteratur samt problematisera barns lek och kamratkulturer med utgångspunkt i den kultur barn möter i sin vardag. Barnkultur I består av fyra delkurser: 1) Barndom, barnsyn, barnkultur (7,5 hp) Delkursen introducerar ämnet barnkultur och behandlar centrala begrepp som barnkultur, barnsyn, barndom och barnperspektiv. Kursen berör barndomens historia och kulturarv samt utforskar förhållandet mellan barnkultur och barnsyn i historisk kontext. 2) Kultur för barn (7,5 hp) Delkursen syftar till att ge kunskap om estetiska uttryck inom barnkultur. Fokus ligger på vuxenproducerad kultur för barn i såväl konstnärlig som marknadsorienterad bemärkelse. I delkursen analyseras och diskuteras estetiska uttryck såsom litteratur, scenkonst, film/TV, musik och visuell kultur för barn, utifrån praktiska exempel. Kursen ger också insikt i olika innebörder av begreppet kultur. 3) Kultur i barns vardagsliv (7,5 hp) Med utgångspunkt i den kultur som barn möter, använder och producerar i sin vardag, såsom dataspel, film/tv, sociala medier, musik och bild problematiseras och diskuteras barns lek, samspel och kamratkulturer. Under delkursen möter du olika teoretiska perspektiv och praktiska exempel för att första och kunna analysera barns kulturella vardagsliv. 4)Barnkulturella omgivningar (7,5 hp) Med utgångspunkt i kultur för, av och med barn studeras viktiga institutioner i barns liv såsom skola, förskola, kulturskola samt platser barn besöker på sin fritid. Detta i syfte att ge kunskap om hur syn på barn och kultur präglar olika barnkulturella omgivningar, samt vilka konsekvenser detta kan medföra för nutida barndom. Samtida barnkulturpolitik utgör ett centralt element i kursen. Under kursen genomförs ett självständigt skriftligt arbete.