Kursen syftar till att ge en grund i centrala vetenskapsteoretiska problemställningar och metodinriktningar relevanta för huvudområdet barnkultur. Därtill ger kursen fördjupad kunskap kring avgränsade delområden inom fältet samt insikter om forskningsetiska överväganden. Vidare utvecklas studentens förmåga att tillämpa teoretiska och metodiska ansatser i form av ett självständigt examensarbete.