Kursen diskuterar och problematiserar begreppen barnets bästa, barnperspektiv, delaktighet och barnsyn, med särskild inriktning på ämnesområdet barnkultur. Olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt med anknytning till ämnesområdet barnkultur studeras och tillämpas i en tvärvetenskaplig ansats vilken löper som en röd tråd genom kursen.