Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp), en delkurs i italiensk litteratur (7,5 hp) och en delkurs i italiensk språkvetenskap (7,5 hp). I examensarbetet utför studenten en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Studenten erhåller kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas. Under kursen läses italienska skönlitterära texter från en eller flera litteraturhistoriska epoker och som relateras till den historiska, litteraturhistoriska och kulturella kontexter. Utifrån relevanta litteraturvetenskapliga teorier och metoder erhåller studenten redskap för att läsa, förstå och tolka de givna texterna. Kursen innehåller en fördjupning av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på det italienska språket. Delkursen ger en fördjupad beskrivning av centrala empiriska fenomen och de analytiska begrepp som används för att studera dessa. Studenten lär sig använda aktuella metoder inom språkforskning (korpusanvändning, datainsamling m.m.)