Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 leder till examen på avancerad nivå som uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 240 hp enligt nedan.

30 hp matematik
30 hp svenska
15 hp engelska
15 hp naturvetenskap och teknik
15 hp samhällsorienterande ämnen
15 hp i valbart fördjupningsområde
(naturvetenskap och teknik eller samhällsorienterande ämnen)
60 hp utbildningsvetenskaplig kärna
30 hp verksamhetsförlagd utbildning
30 hp självständigt arbete (två arbeten om 15 hp vardera)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är förlagd till relevant skolform och syftar till att studenten ska få erfarenhet av att planera och leda pedagogisk verksamhet samt erfarenhet och kunskaper om övriga aspekter av yrkesverksamheten.

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort två självständiga yrkesrelevanta arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp i ett av de ämnen som studeras inom programmet.

För mer detaljer kring utbildningsgången se utbildningens webbsida: www.isd.su.se/grundlarare.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se eller programansvarig annacarin.billing@isd.su.se