Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp) och två obligatoriska delkurser i litteratur- och språkvetenskap om vardera 7,5 hp. Delkurs 1. Examensarbete, 15 hp I examensarbetet utför studenten en begränsad forskningsuppgift inom något av ämnets forskningsområden. Uppgiften framställs i ett självständigt arbete som skrivs under handledning och ventileras på seminarium. I en introduktion till examensarbetet får studenten kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas. Delkurs 2. Litteraturvetenskap II, 7,5hp I delkursen ingår läsning av portugisiskspråkiga skönlitterära texter som tillhör olika genrer. Texterna är hämtade från olika litteraturhistoriska epoker och relateras till sina historiska, litteraturhistoriska och kulturella kontexter. Kursen ger särskilt vikt till praktiska tillämpningar av litteratursemiotiska begrepp. I delkursen genomgås litteraturteorier och metoder med inriktning på portugisiskspråkig litteratur. Delkurs 3. Språkvetenskap II, 7.5 hp Delkursen innehåller en fördjupning i centrala begrepp av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på portugisiska.