Studie- och yrkesvägledning har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke och/eller karriär. Studie- och yrkesvägledarutbildningen leder till en yrkesexamen. De flesta studie-och yrkesvägledare är idag verksamma inom skolväsendet. Studie- och yrkesvägledare har en växande arbetsmarknad utanför grund- och gymnasieskolan framför sig. Arbetsförmedling, universitet och högskolor, enheter inom kommunal förvaltning, utbildnings-, bemannings- och rehabiliteringsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledares kompetens. Utbildningens innehåll är tvärvetenskapligt inom det samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga området. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, enskilda arbeten, fältstudier, praktiska tillämpningsövningar i t.ex. samtalsmetodik. Handledd praktik förekommer termin 3, 4 och 5. Ett självständigt examensarbete om 15 hp genomförs sista terminen. Utbildningen ges både som campusförlagd utbildning och som distansutbildning. Såväl campus- som distansutbildningen bedrivs på helfart. Distansutbildning innebär att studierna till största delen genomförs på hemorten. Under läsåret anordnas 6-8 veckolånga och obligatoriska sammankomster i Stockholm.