Kursen behandlar förhållandet mellan medier, kultur och samhälle ur olika perspektiv. Teorier och forskning om mediernas innehåll, publik och effekt tas upp, och en viktig infallsvinkel är mediernas betydelse för social integration, social förändring och utövandet av makt i samhället. Bland annat ska de studerande efter kursen ha kunskaper om hur olika mediegenrer kan studeras ur kulturteoretiska, mediesociologiska, ideologikritiska och feministiska perspektiv. Kursen ger också grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och kommunikationsvetenskapliga metoder, och avslutas med ett mindre forskningsarbete.

Kursens moment:
1: Politik, medier och samhälle, 7,5 hp
2: Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
2: Medie-, kultur- och samhällsteori I, 7,5 hp
4: B-uppsats, 7,5 hp