Kursen syftar till att ge studenten en övergripande förståelse för, och kunskap om, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala miljöer. Hur kan etablerade metoder för exempelvis textanalys, intervjuer och etnografiskt fältarbete användas för studier av det digitala? Hur kan så kallade 'Big Data' nyttjas för att studera kultur- och medievetenskapliga problemområden? Vilka metodrelaterade och etiska problem och möjligheter kan uppstå? Frågeställningarna diskuteras och undersöks genom praktiska övningar av både kvantitativ och kvalitativ art. Målet är att få djupare inblick och praktiska kunskaper om hur nya och etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder inom humaniora och samhällsvetenskap kan användas för att studera den digitaliserade samtiden och historien.