Kursen fördjupar teknikvetenskapens epistemologiska och ontologiska grundvalar och genusforskningens åtföljande problematisering. Särskild vikt lägg vid feministisk teknovetenskapliga begrepp och ansatser som de utvecklas för intervention inom teknikpolitiska och teknikutvecklande områden. Under kursen studeras teknik i allmänhet och digital teknik i synnerhet som den förhandlas fram och bestäms i olika konstellationer, där både mänskliga och ickemänskliga aktörer samverkar. Kursen behandlar i synnerhet kritiska feministiska förhållningssätt och teoretiska ansatser inom teknikvetenskap. Särskild vikt läggs även vid den skandinaviska feministiska forskningstraditionen där kritiska, participativa, emancipativa och inkluderande metoder och teorier utvecklats.