Den här kursen i global hälsa är en introduktion till avancerade studier i folkhälsovetenskap. Kombinationen av globala socioekonomiska, demografiska och miljö förändringar och deras potentiella påverkan på hälsan kräver en vid definition av bestämningsfaktorer för folkhälsa. En rad av aktuella hälsoproblem analyseras så som miljöns inverkan på hälsan, kvinnors och barns hälsa, infektioner och kroniska sjukdomar. Kursen utforskar också hur aktörer, sammanhang, processer och innehåll av hälsopolitik förändras som ett resultat av globalisering. Studenter applicerar sina kunskaper genom att utveckla fallstudier från sina hemländer. Efter avslutad kurs skall studenten kunna: redogöra för globala demografiska och epidemiologiska transitionsmönster; definiera nyckelbegrepp såsom globalisering, health policy, global public goods och global health governance; redogöra för viktiga globala hälsofrågor; redogöra för effektiva tillvägagångssätt att möte de utmaningar som finns inom global hälsa genom policy och program på olika nivåer. Undervisningen är koncentrerad till fem kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och hemuppgifter. Seminarier, gruppövningar och hemuppgifter är obligatoriska. All undervisning sker på engelska.