Kursen behandlar olika typer av biomaterial och bioenergi ur ett råvaruperspektiv. Kursen är uppdelad i tre moment: Biomaterial, bioenergi samt ett avslutande moment som behandlar analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi. Inom momentet Biomaterial behandlas växtcellens cellväggsstruktur, separation av cellväggskomponenter samt separation av dessa samt råvarans förädling. I detta moment ingår också biomaterial tillverkade av lipider och stärkelse, nya biomaterial som exempelvis nanocellulosa och biokompositer. Momentet har laborationer om analys av cellväggskomponenter.  Inom momentet Bioenergi behandlas energiinnehåll i råvaror som kan användas inom bioenergisektorn såsom energiskog och energigrödor. Vidare ingår avfall från skogsbruk, jordbruk och reningsverk, samt biprodukter från skogs- och jordbruk. Sist behandlas omvandling av råvaror genom produktion av flytande biobränslen. Laborationer rörande växtens energiinnehåll i råvaror samt produktion av flytande biobränslen behandlas också på kursen. Inom sista momentet behandlas Analys och utvärdering av biomaterial och bioenergi. På kursen introduceras även ett forskarförberedande arbetssätt. Kursen avslutas med en skriftlig examen.