Genom exempel från olika tekniska miljöer belyses teknikämnet i förskoleklass och grundskolans år 1-6 utifrån såväl teknikämnets struktur som centrala begrepp såsom förmågor och materialval. I och genom dessa konkreta närstudier av teknik reflekterar den studerande över kursens innehåll, relaterat till de centrala innehållen i kursplanerna i teknik för åk 1-3 och 4-6. Vidare reflekterar den studerande över därtill relaterade kunskapsprocesser samt omsätter sin kunskap till undervisning om och i teknik. I kursen ingår också hantering och skötsel av i skolämnet teknik vanligt förekommande verktyg och redskap. Kursen genomförs både på campus och via lärplattformen Cambro. Kursens upplägg består av bearbetning av litteratur, seminarier, konstruktionsövningar, föreläsningar, studiebesök och didaktiska uppdrag med elever i den egna verksamheten. Undervisningen omfattar såväl individuella som gruppvisa delar. Seminarier, konstruktionsövningar och didaktiska övningar äro obligatoriska.