Programmet är inriktat mot att leda verksamheter med inslag av tjänster. Du får bredd som en civilekonom men med fördjupande kunskaper mot service management. Programmet är lämpligt för dig som vill arbeta med kundrelationer, personal, organisations- och affärsutveckling, och marknadsföring i företag både nationellt och internationellt. Det finns dessutom goda möjligheter att göra praktik och/eller plugga utomlands. Programmet ges av Handelshögskolan som är kvalitetsackrediterad genom AACSB. Under utbildningen Sammansättningen av kurser inom programmet gör det möjligt att studera ekonomi på en tvärvetenskaplig grund. Du studerar traditionella ämnen för en civilekonom såsom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik men du får även en fördjupning i service management och läser bland annat psykologi, sociologi och tjänstedesign. Service Management Service Management handlar om att vårda och behålla relationerna med de kunder som företaget har samtidigt som nya kundrelationer utvecklas. Personalen och det bemötande som den ger är väldigt viktigt i mötet med kunder. Service managementprogrammet inriktar sig mer än övriga civilekonomprogram mot ledarskap och marknadsföring. Beteendevetenskap Service Management har en relationsinriktad syn på kundhantering varpå beteendevetenskap är en viktig grundbult. Inom beteendevetenskap handlar det om att lära sig hur människor fungerar i grupp, hur konflikter kan hanteras och även lösas i organisationer. Tjänstedesign Tjänstedesign ger dig kunskap att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus. Syftet är att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Du lär dig hur tjänstedesignområdet relateras till fysisk miljö, varumärkeshantering och användarupplevelse. Tjänstemarknadsföring Under programmets gång får du som student öka din kunskap och ditt kritiska tänkande avseende marknadsföring av tjänster, etisk marknadsföring och hållbarhetsfrågor. Hur användaren uppfattar en tjänst är nära kopplat till uppfattningar om vem som levererar tjänsten men även till marknadsföring i allmänhet och till frågor om etik vad gäller hur organisationen ser på kunder och andra intressenter. Efter utbildningen Efter utbildningen är det många som arbetar med kundrelationer, personalutveckling, affärs- och organisationsutveckling samt marknadsföring. Våra tidigare studenter återfinns inom en rad olika företag och organisationer och de efterfrågas tack vare sin breda kunskap och fokus på människor. Utbildningen ger behörighet att för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning. Vanliga jobb Med denna utbildning som grund har du kompetens att arbeta med frågor som rör bland annat marknadskommunikation, varumärkes- och affärsutveckling, planering och utformning av kundmötesplatser samt personal- och grupputveckling. Du kan även arbeta som projektledare, marknadsföringsansvarig och försäljningsansvarig.