Kursen ger en bred bild av de frågeställningar som har koppling till ett företags investerings- och finansieringsverksamhet. I korthet innebär det att fokus finns på företagets balansräkning. Centrala moment som behandlas i kursen är:

  • principer för hur finansiella tillgångar ska värderas,
  • hur kostnaden för ett företags olika kapitalkällor (skulder och lån) bör beräknas samt hur företagets kapitalkostnad kan identifieras med utgångspunkt från kapitalkällornas storlek,
  • efter vilka principer och normer som ett företag ska genomföra reala investeringar i sin verksamhet samt avslutningsvis
  • på vilket sätt företaget ska finansiera sin verksamhet.
I kursen kommer också olika metoder att studeras som möjliggör att en akties korrekta pris kan beräknas. Förekomst och huvudprinciper vid värdering av derivatprodukter, främst optioner, kommer också att behandlas.