Kursen ger kunskap om grundläggande begrepp, metoder och teorier inom politisk geografi och samhällsplanering på en internationell, nationell och lokal geografisk nivå. Hur kan människors relationer till dessa nivåer ta sig uttryck och vilka faktorer är avgörande för att förstå rumsliga utfall? Det moderna samhällets politiskt-geografiska sammansättning och möjligheterna att genom samhällsplanering söka styra utvecklingen är två centrala teman och kursen syftar till att öka kunskapen och förståelsen av dessa processer. Särskilt betonas samhällets politiskt-geografiska utveckling och samhällets planering i en omvärldssituation som är under snabb förändring. Hur påverkas det vardagliga samhället av mellanstatliga relationer, nationalstaten och den kommunala utvecklingen? Vidare är syftet att genom konkreta tillämpningar erhålla färdigheter att med politiskt-geografiska metoder beskriva och analysera aktuella problemområden.