Syftet med kursen är att du ska tillägna dig teoretiska såväl som praktiska kunskaper om hur hälso- och sjukvården styrs och organiseras i Sverige. I fokus står frågor om sjukvårdssystemets struktur, juridik och politiska styrning. Framförallt diskuteras det senaste decenniets organisatoriska och reformpolitiska förändringar (till exempel privatisering, valfrihet och regionalisering) och vilka konsekvenserna blir för patienter och för systemet som helhet. Relevanta teorier hämtas från ämnena hälso- och sjukvårdsforskning och förvaltningspolitik (till exempel New Public Management, Nätverksstyrning och Multi-Level Governance).