Kursen syftar till att dels inhämta fördjupade kunskaper och förståelse för ett urval forskningsmetoder som ofta används inom studiet av de semitiska språken, samt att genomföra en begränsad individuell forskningsuppgift i ett självständigt arbete om 15 hp. Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk 7,5 hp Delkurs 2: Inledning till arabisk filologi 7,5 hp Delkurs 3: Självständigt arbete 15 hp