Den filosofiskt inriktade estetiken etablerades som akademisk disciplin vid Uppsala universitet under 1700-talet, och har funnits som ämne vid lärosätet sedan dess. Många av de frågor vi fortfarande ställer idag kan dock härledas bland annat till Platon och Aristoteles. Vad är konstens roll i samhället? Kan konsten leda till sanning eller kunskap? Vad är förhållandet mellan det sköna, det goda och det sanna?
 
Estetiken berör först och främst övergripande filosofiska teorier och idéer om konstens väsen, sambandet mellan olika konstformer, konstens roll i samhället, samt olika estetiska upplevelser i vardagslivet och kulturen i stort. Målet för utbildningen är att ge en överblick av hela det estetiska fältet från ett filosofiskt perspektiv. Vi orienterar oss i idéhistoria, filosofisk argumentation, begreppsanalys och teorier om konstnärligt skapande, konstens roll, vikt och framtid, estetiskt värde och dess plats i värdeteori mer allmänt, med mera.
Estetiken har en central roll inom humaniora eftersom vi behandlar de frågor som förenar det akademiska området från ett filosofiskt perspektiv.
 
Exempel på frågor som behandlas under grundutbildningen: 

  • Kan konsten definieras och vad är dess funktion?
  • Hur kan musik uttrycka känslor?
  • Kan litteraturen leda till kunskap?
  • Vad innebär det att representera något (genom till exempel ett bildkonstverk)?
  • Kan ett konstverks estetiska värde påverkas av dess politiska eller moraliska värde?
  • Varför uppstod konsten? Kan vi koppla konstens ursprung med språkets utveckling?
 
Idag bedriver vi estetik från ett flertal perspektiv, och undersöker både historiska och nutida filosofiska teorier om konst och estetiskt värde. Vi reflekterar även kring sambanden mellan estetiken och närliggande ämnen, såsom litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap, psykologi, med flera.

Följande delkurser ingår i Grundkursen:
A1. Konstfilosofi: vad är konst?
A2. Estetikens grunder och historia: vad är estetiskt värde?
A3. Konsten för konstens skull eller konsten som filosofi?
A4. Estetikens utvidgning: nya konstformer?