Kursen behandlar källor och metoder för arkivbaserad forskning med inriktning på material som rör tillverkning, bruk av och handel med textilier. Den inleds med en arkivvetenskaplig introduktion. Därefter behandlas olika typer av källor och metoder för att söka, samla in och bearbeta föremålsnära arkivalisk information. Kursen omfattar material från medeltid till modern tid, så som inventarieförteckningar, bouppteckningar, räkenskaper, tullhandlingar, samt verksamhets- och personnära handlingar. Den syftar till att du som student ska få en förståelse för arkivhandlingars möjligheter som källor, vilka avtryck olika verksamheter gjort i arkiven och hur de kan användas. Källkritiska aspekter på berörda arkivgenrer löper också som ett spår genom kursen. Kursen utgör en fördjupning på avancerad nivå med fokus på övning i vetenskaplig metod och analys. Kursen utgör en bas för den student som vill läsa forskarutbildning i textilvetenskap, men det föremåls- och materialnära perspektivet fungerar också väl som ett komplement vid studier inom andra kulturhistoriska och historiska discipliner. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, studiebesök och övningar med höga krav på vetenskaplighet vad gäller analys, tillämpning av teoretiska och metodiska resonemang, samt självständig och avancerad problemdiskussion.