Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och språkinlärning. Kursen ger dig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp:

  1. Skolan i det mångkulturella samhället
  2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv
  3. Fonetik och muntlig kommunikation
  4. Andraspråksinlärning i teori och praktik
Kursen riktar sig särskilt till lärare och andra intresserade som vill kombinera studier och yrkesarbete.