Kursen består av tre delkurser: Texter i skolan 7,5 hp, Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv 7,5 hp och Självständigt arbete 15 hp (examensarbete på avancerad nivå).