Kursen riktar sig till lärare och andra som är intresserade av flerspråkighet och litteracitet. Kursen fördjupar kunskaper om olika teorier om litteracitet samt litteracitetsbegreppets framväxt. Härvid avser litteracitet deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text på olika sätt ingår, och omfattar även attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker.

Kursen vidareutvecklar kunskap om olika förutsättningar för litteracitet hos individer i olika åldrar med olika språklig och social bakgrund. Med utgångspunkt i genomförda mer avancerade analyser av andraspråkstalares litteracitetsutveckling, diskuteras olika didaktiska teorier för att främja litteracitet. Därtill fördjupas diskussionen om hur litteracitet kan ge delaktighet i olika textgemenskaper i olika sammanhang.