Kursen behandlar delar av den omfattande judiska litteraturen som aldrig kom med i den protestantiska kanon. Du får bekanta dig med texter från olika genrer, såsom vishetslitteratur, noveller, bibelparafraser och apokalypser. Genom textanalyser får du en god inblick i den judiska världen, både inom och utom Palestina. Vi diskuterar till exempel: vad var utmärkande för den tidiga judendomen? Hur förhöll sig olika judiska grupper till icke-judar? Vad trodde man skulle hända i sluttiden?