Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Socialt arbete är viktigt för många människors välfärd och behöver ledas, organiseras och genomföras med hög kvalitet. Programmet betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får därför en framträdande plats i utbildningen. Genomgående teman under hela Socionomprogrammet är makt, mänskliga rättigheter, mänsklig tillväxt och socialt hållbar utveckling, vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.

Socialt arbete är programmets huvudområde men i utbildningen ingår såväl andra samhällsvetenskapliga ämnesområden som sociologi, juridik, pedagogik och psykologi som kunskaper från det medicinska ämnesområdet. Du tränas i samtalsmetodik och kommunikation och fördjupar dina kunskaper i sociala villkor, utsatthet och sociala problem genom analys och problematisering. Du förbereds för att kunna arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. En termin är verksamhetsförlagd.

Socionomprogrammet i Uppsala leder till en socionomexamen och en filosofie kandidatexamen i socialt arbete efter 180 hp.

Karriär: Socionomer arbetar inom både privata och offentliga verksamheter, i nära kontakt med enskilda människor, grupper eller med samhällsutveckling för att motverka utsatthet och utanförskap. Efter Socionomprogrammet kan du studera vidare på avancerad nivå och forska.

Ort: Uppsala
Starttermin: höst