Det moderna samhället behöver samhällsplanerare. Aktuella områden för planering är exempelvis, näringsliv, miljö, trafik, bostäder, städer, regional utveckling samt frågor om globalisering. Individen möter samhällets planering i olika roller; som man eller kvinna, förälder, barn, pensionär, och har i allmänna val möjlighet att påverka den politiska inriktningen på samhällets planering.

Som samhällsplanerare är du med och utformar det framtida samhället och påverkar utformningen av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Samhällsplanering handlar om att skapa förutsättningar för utveckling och kunna balansera motstridiga intressen. Arbetet innebär att kunna identifiera och analysera planeringsproblem, göra konsekvensanalyser av beslut och föreslå lösningar samt att initiera och genomföra projekt.

Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning i samhällsgeografi, statskunskap och sociologi. Med en kunskapsbas i dessa ämnen får du ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik samt förståelse i samhällsplanering.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde.

Karriär: Samhällsplaneringsprogrammet leder till arbeten inom det breda fältet samhällsplanering. Genom valet av kurser kan du också inrikta dig mot speciella områden. Samhällsplanerare återfinns i allt från statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan till privata företag och såväl nationella som internationella organisationer.

Ort: Uppsala
Starttermin: vår