Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Geriatriksjuksköterskor

Mycket liten konkurrens
Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att geriatriksjuksköterskor möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.
Läs mer om Geriatriksjuksköterskor
Efterfrågan på geriatriksjuksköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror på den starka tillväxten av antalet äldre i befolkningen. Även sjuksköterskor som saknar specialistutbildning kan få anställning inom yrket då bristen är väldigt stor. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången på geriatriksjuksköterskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer att motsvaras av antalet nyexaminerade, trots att man planerar att öka antalet utbildningsplatser.

Sjuksköterskor (grundutbildade)

Liten konkurrens
Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att grundutbildade sjuksköterskor möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.
Läs mer om Sjuksköterskor (grundutbildade)
Efterfrågan på grundutbildade sjuksköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor väntas öka, men inte tillräckligt för att motsvara efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna fyllas av antalet nyexaminerade.

Barnsjuksköterskor

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att barnsjuksköterskor möter goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Läs mer om Barnsjuksköterskor
Efterfrågan på barnsjuksköterskor förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den demografiska utvecklingen som innebär ett ökat antal födslar och därmed också barn i befolkningen. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången på barnsjuksköterskor väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer kunna ersättas av de nyexaminerade, trots att man planerar att öka antalet utbildningsplatser.