Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att handläggare och utredare i offentlig förvaltning möter en arbetsmarknad i balans på fem års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Efterfrågan: En arbetsmarknad i balans innebär att det kommer finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som kan arbeta inom yrket. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.

Tillgång: Medelåldern i yrkesgruppen är relativt hög, vilket medför att det finns behov av att ersätta dem som går i pension den närmaste tiden.

Inköpare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att inköpare kommer att ha goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Företagssäljare

Liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att företagssäljare har goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att byggnadsingenjörer möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Efterfrågan på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka de närmaste tio åren. Det beror framför allt på fortsatt stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på byggnadsingenjörer och byggnadstekniker väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom bygg och anläggning möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, bygg och anläggning
Efterfrågan på civilingenjörer inom bygg och anläggning bedöms öka de närmaste tio åren. Det beror på framför allt på fortsatt stora behov av investeringar i byggnader, vägar och järnvägar.

Tillgången på civilingenjörer inom bygg och anläggning bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet civilingenjörer med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Maskiningenjörer och maskintekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att maskiningenjörer och maskintekniker möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Maskiningenjörer och maskintekniker
Efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett ökat behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på maskiningenjörer och maskintekniker väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet ingenjörer och tekniker med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Civilingenjörer, maskin

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom maskin möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, maskin
Efterfrågan på civilingenjörer inom maskin bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen kommer att leda till ett fortsatt stort behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på civilingenjörer inom maskin väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

Logistiker

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att logistiker med civilingenjörsutbildning inom logistik och produktionsplanering har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året.

Läs mer om Logistiker

Efterfrågan: Arbetsmarknaden inom industrin är fortsatt god, vilket bidrar till ökad efterfrågan på yrkesgruppen. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet. Även på fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att civilingenjörer inom logistik och produktionsplanering kommer ha mycket goda möjligheter till arbete. Handeln väntas öka både inom landet och internationellt och e-handeln leder till att allt fler varor köps via internet. Yrkesgruppen har därför en viktig roll att spela när produktionen och leveransen av varorna och tjänsterna ska utföras.

Tillgång:
De flesta som jobbar inom yrket har en universitetsexamen som civilingenjör. Antalet utbildade inom yrket väntas inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan, varken på ett eller fem års sikt.