Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fritidspedagoger

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fritidspedagoger har mycket goda möjligheter till arbete på fem års sikt.

Läs mer om Fritidspedagoger

Efterfrågan: Antalet barn i skolålder fortsätter att öka. Efterfrågan påverkas av kommunernas prioriteringar avseende elevgruppernas storlek och personaltätheten på fritidshemmen.

Tillgång: Det har inte utbildats, och förväntas inte utbildas tillräckligt många fritidspedagoger under de kommande åren för att kunna möta efterfrågan.

Lärare i grundskolans tidigare år

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i grundskolans tidigare år har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Lärare i grundskolans tidigare år
Efterfrågan på lärare till grundskolan kommer att öka under prognosperioden. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att växa.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom för få utbildas.