Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för handläggare och utredare i offentlig förvaltning både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Efterfrågan på handläggare och utredare i offentlig förvaltning förväntas öka under prognosperioden. Offentlig sektor väntas stå inför stora utmaningar de kommande åren, vilket kräver en ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner.

Tillgången på handläggare och utredare i offentlig förvaltning väntas överstiga efterfrågan de kommande tio åren. Det är många med eftergymnasial utbildning inom flertalet inriktningar som uppfyller kraven och som kan ta jobben. Trots stora pensionsavgångar och ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner väntas konkurrensen om jobben bli hård under prognosperioden.

Psykologer

Liten konkurrens
Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att psykologer kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.
Läs mer om Psykologer
Efterfrågan på psykologer förväntas öka under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på den demografiska utvecklingen som innebär en relativt kraftig befolkningsökning. En del av befolkningsökningen som kan tänkas öka efterfrågan på psykologer är ökningen av nyanlända från krigsdrabbade områden.

Tillgången
på psykologer väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på att det under perioden kommer att ske stora pensionsavgångar som inte motsvaras av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser har ökat men det kommer att ta tid innan detta ger märkbara effekter på arbetsmarknaden.

*Psykologer ingår i yrkesgruppen psykologer m.fl. Prognosen på fem och tio års sikt gäller för hela yrkesgruppen.

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att sjuksköterskor inom psykiatrisk vård möter mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Efterfrågan på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och den psykiska ohälsan i samhället. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att motsvara efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara stora pensionsavgångar som inte kommer att motsvaras av antalet nyexaminerade. Antalet utbildningsplatser på specialistsjuksköterskeutbildningarna planeras utökas, vilket i så fall kommer bidra till att öka tillgången.

Lärare i grundskolans senare år

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i grundskolans senare år har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Lärare i grundskolans senare år
Efterfrågan på lärare till grundskolans senare år kommer att öka under de kommande tio åren. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att öka.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom för få utbildas.

Gymnasielärare i allmänna ämnen

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att gymnasielärare i allmänna ämnen har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Gymnasielärare i allmänna ämnen
Efterfrågan på gymnasielärare i allmänna ämnen kommer att öka under de närmaste tio åren. Antalet elever i gymnasieåldern ökar kontinuerligt från 2016 och under resten av prognosperioden.

Tillgången på utbildade gymnasielärare väntas inte bli tillräcklig, framför allt inom vissa ämnen. Färre väljer inriktning mot naturorienterande ämnen och matematik än mot svenska och samhällsorienterande ämnen i sin lärarutbildning. De närmaste åren väntas dessutom pensionsavgångarna bli stora.

Lärare i estetiska och praktiska ämnen

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i praktiska och estetiska ämnen har goda möjligheter till arbete på fem års sikt. På tio års sikt förbättras möjligheterna ytterligare.

Läs mer om Lärare i estetiska och praktiska ämnen
Efterfrågan på lärare i praktiska och estetiska ämnen kommer att öka under prognosperioden. Elevunderlaget ökar stadigt under de närmaste tio åren.

Tillgången på utbildade lärare med estetisk-praktisk inriktning kommer inte att vara tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom det utbildas för få. Dessutom är medelåldern hög och pensionsavgångarna väntas därför bli stora.