Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Fastighetsmäklare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fastighetsmäklare möter hård konkurrens om jobben på fem och tio års sikt.

Läs mer om Fastighetsmäklare
Efterfrågan på fastighetsmäklare bedöms öka något de närmaste tio åren. Den stora befolkningstillväxten leder till att byggandet av bostäder och andra fastigheter väntas fortsätta öka. Medelåldern bland de yrkesverksamma är hög och många fastighetsmäklare kommer att gå i pension under de närmaste tio åren vilket väntas leda till en del ersättningsrekryteringar.

Tillgången på fastighetsmäklare bedöms samtidigt bli större än efterfrågan under prognosperioden. Intresset för att utbilda sig till fastighetsmäklare väntas vara fortsatt stort.

Jurister

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att jurister kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Jurister
Efterfrågan på jurister förväntas öka något de kommande tio åren. Branscher där jurister är verksamma, både i privata och offentlig sektor, väntas växa vilket påverkar arbetsmarknaden för jurister positivt.

Tillgången på jurister förväntas bli god under prognosperioden. Många utbildar sig inom området och tillgången väntas därmed att tillgodose efterfrågan. Pensionsavgångarna kommer framför allt att vara stora inom rättsväsendet. Det gör att behovet av att ersättningsrekrytera kommer att vara relativt stort, främst avseende erfarna jurister. Nyexaminerade och jurister med liten erfarenhet kan möta en något hårdare konkurrens om jobben.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Ekonomiassistenter

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter* både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ekonomiassistenter
Efterfrågan på ekonomiassistenter kommer att minska under prognosperioden. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort en del av arbetsuppgifterna för ekonomiassistenter.

Tillgången på ekonomiassistenter kommer att vara god under prognosperioden. Antalet personer som kan arbeta inom yrket kommer att vara fler än den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren, vilket gör att det bedöms bli hård konkurrens om jobben. Kraven på ekonomiassistenter väntas öka och de ekonomiassistenter som går i pension kommer främst att ersättas av personer med eftergymnasial utbildning inom ekonomi.

* Ekonomiassistenter ingår i yrkesgruppen bokförings- och redovisningsassistenter. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.