Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Banktjänstemän

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för banktjänstemän både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Banktjänstemän
Efterfrågan på banktjänstemän fortsätter att minska de närmaste tio åren. Digitaliseringen väntas fortsätta och internetbaserade självservicetjänster där kunderna är mer delaktiga i sina bankärenden ersätter alltmer personlig service på bankkontor.

Tillgången på banktjänstemän blir god och kommer att vara större än efterfrågan de närmaste tio åren. Detta beror på ett fortsatt stort intresse för att utbilda sig inom ekonomi och arbeta på bank. Eftersom efterfrågan väntas minska leder detta till en fortsatt hård konkurrens på arbetsmarknaden för banktjänstemän även på sikt.

Värdepappersmäklare

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Revisorer

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att revisorer* kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Revisorer
Efterfrågan på revisorer bedöms öka något under prognosperioden. Revisorers tjänster väntas fortsätta vara efterfrågade. Redovisningsfrågor blir alltmer komplexa i takt med den tekniska utvecklingen och en föränderlig affärsvärld.

Tillgången på revisorer kommer att vara god och tillgodose den förväntade efterfrågan under prognosperioden. Det är många från utbildningssystemet och från andra länder som kommer att ge ett ökat tillskott de närmaste tio åren. Antalet som examineras varje år väntas tillgodose pensionsavgångarna.

* Revisorer ingår i yrkesgruppen Revisorer och Controllrar. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Redovisningsekonomer

Liten konkurrens

Prognos fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att redovisningsekonomer kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Redovisningsekonomer
Efterfrågan på redovisningsekonomer kommer att öka de närmaste tio åren. Redovisningsekonomers kompetens förväntas efterfrågas i allt större utsträckning i takt med att branscher där redovisningsekonomer är verksamma förväntas växa. Framför allt kommer efterfrågan på eftergymnasialt utbildade redovisningsekonomer att öka i takt med att kompetenskraven höjs.

Tillgången på redovisningsekonomer bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren. Trots att utflödet från utbildningssystemet är stort kommer det inte att tillgodose behovet på sikt.

Inköpare

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att inköpare kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem och tio års sikt.

Läs mer om Inköpare
Efterfrågan på inköpare väntas öka de närmaste tio åren. Detta beror framför allt på att tillväxten inom handeln bedöms fortsätta utvecklas positivt. Även inom industrin kan efterfrågan på inköpare komma att öka eftersom många företag ser en möjlighet till minskade kostnader genom en väl utvecklad inköpsprocess.

Tillgången på inköpare väntas öka mer än efterfrågan de närmaste tio åren, vilket leder till en balanserad arbetsmarknad. Det finns flera utbildnings- och yrkesbakgrunder som gör det möjligt att söka jobb som inköpare, vilket medför att konkurrensen om jobben blir hårdare. Möjligheterna kan dock variera inom olika branscher. Inköpare med högre utbildning inom IT och teknik väntas exempelvis ha bättre möjligheter.

Företagssäljare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att företagssäljare har goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Läs mer om Företagssäljare
Efterfrågan på företagssäljare bedöms öka de kommande tio åren. Befolkningstillväxten leder till en ökad konsumtion av varor och tjänster, vilket bidrar till att de näringsgrenar där företagssäljare är verksamma, framför allt handeln, förväntas utvecklas positivt under prognosperioden.

Tillgången på företagssäljare bedöms öka men väntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan de kommande tio åren. Det kommer att finnas för få som uppfyller de kompetenskrav som efterfrågas.

Fastighetsmäklare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fastighetsmäklare möter hård konkurrens om jobben på fem och tio års sikt.

Läs mer om Fastighetsmäklare
Efterfrågan på fastighetsmäklare bedöms öka något de närmaste tio åren. Den stora befolkningstillväxten leder till att byggandet av bostäder och andra fastigheter väntas fortsätta öka. Medelåldern bland de yrkesverksamma är hög och många fastighetsmäklare kommer att gå i pension under de närmaste tio åren vilket väntas leda till en del ersättningsrekryteringar.

Tillgången på fastighetsmäklare bedöms samtidigt bli större än efterfrågan under prognosperioden. Intresset för att utbilda sig till fastighetsmäklare väntas vara fortsatt stort.

Ekonomiassistenter

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter* både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ekonomiassistenter
Efterfrågan på ekonomiassistenter kommer att minska under prognosperioden. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort en del av arbetsuppgifterna för ekonomiassistenter.

Tillgången på ekonomiassistenter kommer att vara god under prognosperioden. Antalet personer som kan arbeta inom yrket kommer att vara fler än den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren, vilket gör att det bedöms bli hård konkurrens om jobben. Kraven på ekonomiassistenter väntas öka och de ekonomiassistenter som går i pension kommer främst att ersättas av personer med eftergymnasial utbildning inom ekonomi.

* Ekonomiassistenter ingår i yrkesgruppen bokförings- och redovisningsassistenter. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Controllrar

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att controllrar* kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Controllrar

Efterfrågan på controllrar bedöms öka något under prognosperioden. Utvecklingen inom den privata tjänstenäringen väntas fortsättningsvis vara relativt stark. Strukturella förändringar i branschen och omvärlden, främst digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden för controllrar positivt. Genom den digitala utvecklingen ökar flödet av information.

Tillgången på controllrar kommer att vara god och tillgodose den förväntade efterfrågan under prognosperioden. Många från utbildningssystemet och från andra länder väntas ge ett ökat tillskott. Pensionsavgångarna är relativt små och personer som utbildas förväntas täcka behovet av ersättningsrekryteringar.

* Controllrar ingår i yrkesgruppen Revisorer och controllrar. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.