Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Bibliotekarier

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att bibliotekarier kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Bibliotekarier
Efterfrågan på bibliotekarier väntas vara i stort sett oförändrad under de närmaste tio åren. Det finns dock politiska signaler om behovet av att stärka biblioteksverksamheten under de kommande åren. Under de närmaste åren kommer en nationell biblioteksstrategi att tas fram. Skolbiblioteken är en viktig del i strategin som ska främja både läsning och digital kompetens hos framför allt unga. Detta kan leda till att skolbiblioteken anställer fler bibliotekarier på sikt.

Tillgången på bibliotekarier kommer att vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Även om antalet studieplatser har minskat något de senaste åren utbildas tillräckligt många för att tillgodose den förväntade efterfrågan. Medelåldern är hög och pensionsavgångarna kommer att vara stora de närmaste tio åren. Även om inte alla kommer att ersättas väntas även detta på sikt att öka möjligheterna att få jobb som bibliotekarie.

GIS-ingenjörer

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.