Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för handläggare och utredare i offentlig förvaltning både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Efterfrågan på handläggare och utredare i offentlig förvaltning förväntas öka under prognosperioden. Offentlig sektor väntas stå inför stora utmaningar de kommande åren, vilket kräver en ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner.

Tillgången på handläggare och utredare i offentlig förvaltning väntas överstiga efterfrågan de kommande tio åren. Det är många med eftergymnasial utbildning inom flertalet inriktningar som uppfyller kraven och som kan ta jobben. Trots stora pensionsavgångar och ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner väntas konkurrensen om jobben bli hård under prognosperioden.

Inköpare

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att inköpare kommer att möta en arbetsmarknad i balans på fem och tio års sikt.

Läs mer om Inköpare
Efterfrågan på inköpare väntas öka de närmaste tio åren. Detta beror framför allt på att tillväxten inom handeln bedöms fortsätta utvecklas positivt. Även inom industrin kan efterfrågan på inköpare komma att öka eftersom många företag ser en möjlighet till minskade kostnader genom en väl utvecklad inköpsprocess.

Tillgången på inköpare väntas öka mer än efterfrågan de närmaste tio åren, vilket leder till en balanserad arbetsmarknad. Det finns flera utbildnings- och yrkesbakgrunder som gör det möjligt att söka jobb som inköpare, vilket medför att konkurrensen om jobben blir hårdare. Möjligheterna kan dock variera inom olika branscher. Inköpare med högre utbildning inom IT och teknik väntas exempelvis ha bättre möjligheter.

Företagssäljare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att företagssäljare har goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt.

Läs mer om Företagssäljare
Efterfrågan på företagssäljare bedöms öka de kommande tio åren. Befolkningstillväxten leder till en ökad konsumtion av varor och tjänster, vilket bidrar till att de näringsgrenar där företagssäljare är verksamma, framför allt handeln, förväntas utvecklas positivt under prognosperioden.

Tillgången på företagssäljare bedöms öka men väntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan de kommande tio åren. Det kommer att finnas för få som uppfyller de kompetenskrav som efterfrågas.

IT-arkitekter

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att IT-arkitekter* kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om IT-arkitekter
Efterfrågan på IT-arkitekter kommer att öka de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen väntas fortsätta och IT-yrken blir allt viktigare och vanligare på arbetsmarknaden.

Tillgången på IT-arkitekter väntas öka under prognosperioden. Antalet personer som utbildar sig inom IT-området förväntas öka, men inte tillräckligt för att möta efterfrågan.

* IT-arkitekter ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Testare och testledare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att testare och testledare* kommer att möta en god arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Läs mer om Testare och testledare
Efterfrågan på testare och testledare kommer att öka de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen förväntas fortsätta och allt fler appar samt digitala tjänster utvecklas, vilket är positivt för testare och testledare.

Tillgången på testare och testledare förväntas öka de kommande tio åren. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna blir små. Antalet personer som utbildar sig inom området förväntas öka. Konkurrensen om jobben förväntas därför öka något, men antalet arbetssökande kommer inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan.

*Testledare eller testare ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Systemförvaltare/systemadministratörer

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att mjukvaru- och systemutvecklare* kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Mjukvaru- och systemutvecklare
Efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare kommer att öka och ligga på en hög nivå de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen väntas fortsätta och IT-yrken blir allt viktigare och vanligare på arbetsmarknaden.

Tillgången på mjukvaru- och systemutvecklare förväntas öka under prognosperioden. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna blir små. Antalet personer som utbildar sig inom området förväntas öka. Konkurrensen om jobben bedöms därför öka något, men antalet arbetssökande kommer inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan.

*Mjukvaru- och systemutvecklare ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet civilingenjörer med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på civilingenjörer inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Maskiningenjörer och maskintekniker

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att maskiningenjörer och maskintekniker möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Maskiningenjörer och maskintekniker
Efterfrågan på maskiningenjörer och maskintekniker bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett ökat behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på maskiningenjörer och maskintekniker väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi väntas öka de närmaste tio åren. Den globala efterfrågan på metaller och mineraler väntas öka i takt med utvecklingen i tillväxtländerna och företagen inom gruvbranschen har långsiktiga investeringsplaner. Antalet ingenjörer och tekniker med kompetens och erfarenhet inom gruvteknik och metallurgi är inte så stort men företagen inom gruvnäringen bedöms ha fortsatt stor efterfrågan på denna yrkesgrupp.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

Civilingenjörer, maskin

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom maskin möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, maskin
Efterfrågan på civilingenjörer inom maskin bedöms öka de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen kommer att leda till ett fortsatt stort behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på civilingenjörer inom maskin väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan under prognosperioden.

Banktjänstemän

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för banktjänstemän både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Banktjänstemän
Efterfrågan på banktjänstemän fortsätter att minska de närmaste tio åren. Digitaliseringen väntas fortsätta och internetbaserade självservicetjänster där kunderna är mer delaktiga i sina bankärenden ersätter alltmer personlig service på bankkontor.

Tillgången på banktjänstemän blir god och kommer att vara större än efterfrågan de närmaste tio åren. Detta beror på ett fortsatt stort intresse för att utbilda sig inom ekonomi och arbeta på bank. Eftersom efterfrågan väntas minska leder detta till en fortsatt hård konkurrens på arbetsmarknaden för banktjänstemän även på sikt.

Värdepappersmäklare

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Revisorer

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att revisorer* kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Revisorer
Efterfrågan på revisorer bedöms öka något under prognosperioden. Revisorers tjänster väntas fortsätta vara efterfrågade. Redovisningsfrågor blir alltmer komplexa i takt med den tekniska utvecklingen och en föränderlig affärsvärld.

Tillgången på revisorer kommer att vara god och tillgodose den förväntade efterfrågan under prognosperioden. Det är många från utbildningssystemet och från andra länder som kommer att ge ett ökat tillskott de närmaste tio åren. Antalet som examineras varje år väntas tillgodose pensionsavgångarna.

* Revisorer ingår i yrkesgruppen Revisorer och Controllrar. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Redovisningsekonomer

Liten konkurrens

Prognos fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att redovisningsekonomer kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Redovisningsekonomer
Efterfrågan på redovisningsekonomer kommer att öka de närmaste tio åren. Redovisningsekonomers kompetens förväntas efterfrågas i allt större utsträckning i takt med att branscher där redovisningsekonomer är verksamma förväntas växa. Framför allt kommer efterfrågan på eftergymnasialt utbildade redovisningsekonomer att öka i takt med att kompetenskraven höjs.

Tillgången på redovisningsekonomer bedöms inte bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren. Trots att utflödet från utbildningssystemet är stort kommer det inte att tillgodose behovet på sikt.

Fastighetsmäklare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fastighetsmäklare möter hård konkurrens om jobben på fem och tio års sikt.

Läs mer om Fastighetsmäklare
Efterfrågan på fastighetsmäklare bedöms öka något de närmaste tio åren. Den stora befolkningstillväxten leder till att byggandet av bostäder och andra fastigheter väntas fortsätta öka. Medelåldern bland de yrkesverksamma är hög och många fastighetsmäklare kommer att gå i pension under de närmaste tio åren vilket väntas leda till en del ersättningsrekryteringar.

Tillgången på fastighetsmäklare bedöms samtidigt bli större än efterfrågan under prognosperioden. Intresset för att utbilda sig till fastighetsmäklare väntas vara fortsatt stort.

Ekonomiassistenter

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för ekonomiassistenter* både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ekonomiassistenter
Efterfrågan på ekonomiassistenter kommer att minska under prognosperioden. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort en del av arbetsuppgifterna för ekonomiassistenter.

Tillgången på ekonomiassistenter kommer att vara god under prognosperioden. Antalet personer som kan arbeta inom yrket kommer att vara fler än den förväntade efterfrågan de närmaste tio åren, vilket gör att det bedöms bli hård konkurrens om jobben. Kraven på ekonomiassistenter väntas öka och de ekonomiassistenter som går i pension kommer främst att ersättas av personer med eftergymnasial utbildning inom ekonomi.

* Ekonomiassistenter ingår i yrkesgruppen bokförings- och redovisningsassistenter. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Controllrar

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att controllrar* kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Controllrar

Efterfrågan på controllrar bedöms öka något under prognosperioden. Utvecklingen inom den privata tjänstenäringen väntas fortsättningsvis vara relativt stark. Strukturella förändringar i branschen och omvärlden, främst digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden för controllrar positivt. Genom den digitala utvecklingen ökar flödet av information.

Tillgången på controllrar kommer att vara god och tillgodose den förväntade efterfrågan under prognosperioden. Många från utbildningssystemet och från andra länder väntas ge ett ökat tillskott. Pensionsavgångarna är relativt små och personer som utbildas förväntas täcka behovet av ersättningsrekryteringar.

* Controllrar ingår i yrkesgruppen Revisorer och controllrar. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Logistiker

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.