Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för handläggare och utredare i offentlig förvaltning både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Efterfrågan på handläggare och utredare i offentlig förvaltning förväntas öka under prognosperioden. Offentlig sektor väntas stå inför stora utmaningar de kommande åren, vilket kräver en ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner.

Tillgången på handläggare och utredare i offentlig förvaltning väntas överstiga efterfrågan de kommande tio åren. Det är många med eftergymnasial utbildning inom flertalet inriktningar som uppfyller kraven och som kan ta jobben. Trots stora pensionsavgångar och ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner väntas konkurrensen om jobben bli hård under prognosperioden.

Fritidspedagoger

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att fritidspedagoger* har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Fritidspedagoger
Efterfrågan på fritidspedagoger kommer att öka de närmaste tio åren. Det beror på att antalet barn i skolålder väntas fortsätta att öka under hela perioden.

Tillgången på fritidspedagoger väntas inte bli tillräcklig eftersom alltför få utbildar sig till yrket. Dessutom är medelåldern hög och pensionsavgångarna väntas därför bli stora.

*Fritidspedagoger ingår i yrkesgruppen Förskollärare och fritidspedagoger. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.

Lärare i grundskolans tidigare år

Mycket liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att lärare i grundskolans tidigare år har mycket goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Lärare i grundskolans tidigare år
Efterfrågan på lärare till grundskolan kommer att öka under prognosperioden. Det beror på att elevunderlaget fortsätter att växa.

Tillgången på utbildade grundskollärare bedöms inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan eftersom för få utbildas.