Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom elektronik och teleteknik möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Efterfrågan på civilingenjörer inom elektronik och teleteknik bedöms öka något de kommande tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett fortsatt stort behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på civilingenjörer inom elektronik och teleteknik väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik
Efterfrågan på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik bedöms öka något de kommande tio åren. Den tekniska utvecklingen väntas leda till ett ökat behov av personer med denna kompetens.

Tillgången på ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik väntas öka men bedöms inte bli tillräcklig för att möta den ökade efterfrågan.

Biologer

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för biologer både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Biologer
Efterfrågan på biologer förväntas att öka. Regeringen arbetar för att stärka svensk forskning och innovation när det gäller utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Dessa strategiska och långsiktiga investeringar i forskning inom life science kan komma att påverka arbetsmarknaden positivt för biologer på sikt. Personer med biologutbildning är även efterfrågade inom flera olika yrken på arbetsmarknaden.

Tillgången på biologer väntas öka och överstiga efterfrågan. Förutom att det utbildats för många i Sverige finns det även ett visst tillskott av biologer från andra länder.

Civilingenjörer, kemi

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att civilingenjörer inom kemi kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Civilingenjörer, kemi
Efterfrågan på civilingenjörer med inriktning kemi väntas vara oförändrad de närmaste tio åren.

Tillgången på civilingenjörer inom kemi bedöms bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan. Antalet utbildade väntas täcka pensionsavgångarna.

Kemister

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kemister kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Kemister
Efterfrågan på kemister väntas öka de närmaste tio åren. Den ökar bland annat för att kompetens inom kemi spelar en viktig roll i att ta fram ny och mer miljövänlig teknik.

Tillgången på kemister förväntas öka och bli tillräcklig för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren.

Kemiingenjörer och kemitekniker

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kemiingenjörer och kemitekniker möter en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Kemiingenjörer och kemitekniker
Efterfrågan på kemiingenjörer och kemitekniker förväntas vara oförändrad de närmaste tio åren.

Tillgången på kemiingenjörer och kemitekniker väntas öka och därmed bli tillräcklig för att möta den förväntade efterfrågan.

GIS-ingenjörer

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

IT-arkitekter

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att IT-arkitekter* kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om IT-arkitekter
Efterfrågan på IT-arkitekter kommer att öka de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen väntas fortsätta och IT-yrken blir allt viktigare och vanligare på arbetsmarknaden.

Tillgången på IT-arkitekter väntas öka under prognosperioden. Antalet personer som utbildar sig inom IT-området förväntas öka, men inte tillräckligt för att möta efterfrågan.

* IT-arkitekter ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Systemförvaltare/systemadministratörer

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Mjukvaru- och systemutvecklare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att mjukvaru- och systemutvecklare* kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Mjukvaru- och systemutvecklare
Efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare kommer att öka och ligga på en hög nivå de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen väntas fortsätta och IT-yrken blir allt viktigare och vanligare på arbetsmarknaden.

Tillgången på mjukvaru- och systemutvecklare förväntas öka under prognosperioden. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna blir små. Antalet personer som utbildar sig inom området förväntas öka. Konkurrensen om jobben bedöms därför öka något, men antalet arbetssökande kommer inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan.

*Mjukvaru- och systemutvecklare ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Drifttekniker, IT

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för drifttekniker inom IT* både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Drifttekniker, IT
Efterfrågan på drifttekniker inom IT förväntas vara oförändrad de närmaste tio åren. Den tekniska utvecklingen har inneburit att arbetsuppgifterna har blivit mer avancerade. Det är framför allt personer med specialkompetens som kommer att efterfrågas.

Tillgången på drifttekniker inom IT väntas vara god under prognosperioden. Antalet utbildade väntas öka de närmaste tio åren. Det kommer därför att finnas gott om personer med rätt kompetens som söker dessa arbeten, både på fem och tio års sikt.

* Drifttekniker inom IT ingår i yrkesgruppen datatekniker. Prognosen på fem och tio års sikt ovan gäller för hela yrkesgruppen.

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Prognos saknas

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen gör ingen långsiktig prognos för detta yrke.

Testare och testledare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att testare och testledare* kommer att möta en god arbetsmarknad på både fem och tio års sikt.

Läs mer om Testare och testledare
Efterfrågan på testare och testledare kommer att öka de kommande tio åren. Ökningen sker framför allt i informations- och kommunikationsföretag. Digitaliseringen förväntas fortsätta och allt fler appar samt digitala tjänster utvecklas, vilket är positivt för testare och testledare.

Tillgången på testare och testledare förväntas öka de kommande tio åren. Yrkeskåren är ung, vilket innebär att pensionsavgångarna blir små. Antalet personer som utbildar sig inom området förväntas öka. Konkurrensen om jobben förväntas därför öka något, men antalet arbetssökande kommer inte vara tillräckligt för att möta efterfrågan.

*Testledare eller testare ingår i yrkesgruppen dataspecialister. Prognosen på fem och tio års sikt gäller för yrkesgruppen dataspecialister.

Apotekare

Balanserad arbetsmarknad

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att apotekare kommer att möta en arbetsmarknad i balans både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Apotekare
Efterfrågan på apotekare förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning.

Tillgången på apotekare väntas öka under de närmaste tio åren. Antalet utbildningsplatser har ökat vilket gör att fler förväntas examineras inom de närmaste tio åren och därmed bidra till att möta efterfrågan. Även personer med utländsk apotekarutbildning väntas bidra till den ökade tillgången.

Receptarier

Liten konkurrens
Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att receptarier kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.
Läs mer om Receptarier
Efterfrågan på receptarier förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av receptarier.

Tillgången på receptarier väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det kommer vara stora pensionsavgångar under perioden som inte motsvaras av antalet nyexaminerade.