Den här listan är några exempel på vad den här utbildningen kan leda till i slutändan. Prognoserna är en bra gissning, men mycket kan hända som är svårt att förutsäga. Informationen kommer från Arbetsförmedlingen.

Administratörer och sekreterare

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för administratörer och sekreterare både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Administratörer och sekreterare
Efterfrågan på administratörer och sekreterare förväntas öka något de närmaste tio åren. Framför allt är det administratörer och sekreterare med eftergymnasial utbildning som kommer att efterfrågas. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen förväntas fortsätta att rationalisera bort vissa arbetsuppgifter vilket påverkar kompetenskraven.

Tillgången på administratörer och sekreterare kommer att vara god under prognosperioden. Utbudet av personer som har efterfrågad kompetens och utbildning kommer att vara tillräcklig och överstiga den förväntade efterfrågan, vilket signalerar en fortsatt hård konkurrens under de kommande tio åren.

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Hård konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att det blir hård konkurrens om jobben för handläggare och utredare i offentlig förvaltning både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Efterfrågan på handläggare och utredare i offentlig förvaltning förväntas öka under prognosperioden. Offentlig sektor väntas stå inför stora utmaningar de kommande åren, vilket kräver en ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner.

Tillgången på handläggare och utredare i offentlig förvaltning väntas överstiga efterfrågan de kommande tio åren. Det är många med eftergymnasial utbildning inom flertalet inriktningar som uppfyller kraven och som kan ta jobben. Trots stora pensionsavgångar och ökad personalstyrka inom flertalet myndigheter och kommuner väntas konkurrensen om jobben bli hård under prognosperioden.

Biståndsbedömare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att biståndsbedömare* kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Biståndsbedömare
Efterfrågan på biståndsbedömare antas att öka de kommande tio åren, vilket bland annat beror på den förväntade befolkningsökningen. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången på biståndsbedömare väntas öka, men ändå inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Detta beror bland annat på att det inte utbildas tillräckligt många.

*Biståndsbedömare ingår i yrkesgruppen socialsekreterare och kuratorer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller för hela yrkesgruppen.

Socialsekreterare

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att socialsekreterare* kommer att ha goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Läs mer om Socialsekreterare
Efterfrågan på socialsekreterare antas att öka de kommande tio åren, vilket bland annat beror på den förväntade befolkningsökningen. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången på socialsekreterare väntas öka, men ändå inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Detta beror bland annat på att det inte utbildas tillräckligt många.

*Socialsekreterare ingår i yrkesgruppen socialsekreterare och kuratorer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller för hela yrkesgruppen.

Kuratorer

Liten konkurrens

Prognos på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att kuratorer* kommer att ha goda möjligheter till arbete på både fem och tio års sikt.

Efterfrågan
på kuratorer bedöms öka under de kommande åren, vilket bland annat beror på den förväntade befolkningsökningen. Dock styrs efterfrågan också av möjligheterna att anställa inom den offentliga tjänstesektorn, som i sin tur beror på utvecklingen för skatteunderlaget.

Tillgången
på kuratorer väntas öka, men ändå inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Detta beror bland annat på de förväntade pensionsavgångarna som inte tros kunna ersättas då det inte har utbildats tillräckligt många.

Läs mer om Kuratorer
*Kuratorer ingår i yrkesgruppen socialsekreterare och kuratorer. Prognosen på fem och tio års sikt gäller för hela yrkesgruppen.