Det grundläggande behörighetsprovet prövar sju olika kompetenser. De prövas på olika sätt i provet, ofta integrerade med varandra.

Tre av kompetenserna relaterar till kunskaper i ämnen som finns i skolans styrdokument: engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik. De resterande fyra relaterar till övergripande kompetenser: ett vetenskapligt förhållningssätt, förmåga att belysa frågor ur flera perspektiv, problemlösningsförmåga, samt förmåga att dra slutsatser och argumentera för dessa.

Exempeluppgifter

Exemplen visar uppgiftstyper som kan förekomma i provet. Uppgifterna speglar variationen av uppgifter, inte svårighetsgraden. Även andra typer av uppgifter kan förekomma.

Korta uppgifter i svenska

1. "Makulera" betyder...

A. boka

B. hantera

C. kassera

D. rengöra

2. De höll kontakten efter studierna, även om den emellanåt var ______________.

A. frekvent

B. partiell

C. spontan 

D. sporadisk

3. Att ständigt avbrytas av arbetskollegor påverkar koncentration, produktivitet och ibland även jobbtillfredsställelse. Interaktionen med kolleger kan dock bidra till en ökad känsla av tillhörighet och stärka arbetsglädjen. En studie visar att denna verkar tillta ju oftare man avbryts och ser också ut att väga upp de negativa effekterna.

Vilken slutsats stämmer bäst överens med innehållet i texten?

Att bli avbruten under arbetet …

A.  ger fler missnöjda arbetare

B.  kan ha en positiv inverkan

C.  leder till ökad stress

D.  tycks förbättra arbetsresultatet

Korta uppgifter i engelska

1. "Effort" means...

A. a definite no

B. a determined attempt

C. a friendly gesture

D. a strong worry 

2. We tried hard to reach an agreement, but all our efforts were in ______.

A. doubt

B. hiding

C. spite

D. vain

3. Despite figures showing a drop in the number of people unemployed and claiming benefit, evidence from industry suggests a lot of problems in the pipeline.

We are told that ...

A. the economy is not as good as it may seem

B. oil pipelines are causing a lot of trouble

C. the unemployed are demanding more money

D. we can look forward to economic growth

Korta uppgifter i matematik

1. Markera det alternativ som ger det bästa närmevärdet till 6,3 • 3,2

A. 0,203

B. 2,03

C. 20,3

D. 203
 

2. Vilket värde har x i ekvationen? 

42 – 15 = 2x – 17

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

3. Priset på en kursbok är 300 kr. Först höjs priset med 20 % och sedan sänks det med 10 %.

Vilket blir bokens slutliga pris? 

A. 330 kr

B. 296 kr

C. 310 kr

D. 324 kr

Integrerade uppgifter

Underlaget utgörs i regel av några korta texter på svenska eller engelska, ibland med tabeller, diagram eller kartor och baserade på ett tema. Frågorna som ställs är av flervalstyp. Frågorna är i en del fall knutna direkt till underlaget och i andra fall till de teman underlaget behandlar. Svaren kräver ibland information från flera av underlagen och prövar olika kompetenser integrerade med varandra.

Se två exempel: 

Amazonas

I diagrammet visas hur regnskogsområdet Amazonas utvecklats mellan 1988 och 2021. De blå staplarna illustrerar hur mycket skog som avverkats varje år i kvadratkilometer (skalan till vänster). Den röda kurvan visar hur stor andel i procent av Amazonas 1970 som återstår (skalan till höger). 

Diagrammet över hur regnskogsområdet Amazonas utvecklats mellan 1988 och 2021

Källa: Deforestation of the Amazon rainforest, Wikipedia

Vilken korrekt slutsats kan man dra om Amazonas från diagrammet? Markera ett alternativ:

A. Amazonas har minskat med 80 % mellan 1970 och 2021.

B. Amazonas minskar snabbare och snabbare.

C. Den årliga avverkningen 2012 var ungefär dubbelt så stor som 2019.

D. Den årliga avverkningen har varit som minst de senaste tretton åren.

Emigrationen till Amerika

Exempeluppgiften består ursprungligen av tre källor om emigration, en på svenska och två på engelska. Här visas bara en del av första källan. I det verkliga provet är källorna något längre och tre-fyra stycken.

Källa 1: En samtidig världshistoria, Studentlitteratur

Emigrationen

Från mitten av 1800-talet och fram till 1920-talet tog USA emot mycket stora skaror immigranter från Europa. Ungefär en miljon om året kom till landet i väster när migrationsströmmarna var som störst. Kring 1890 kan man iaktta en förändring i mönstret. Dessförinnan kom de flesta från norra och västra Europa, men därefter ökade antalet immigranter från östra och södra Europa, däribland Italien. Mellan 1840 och 1914 utvandrade mellan 50 och 60 miljoner från Europa och en mycket stor andel, över 70 procent, av dessa emigrerade till norra Amerika medan cirka en femtedel utvandrade till södra Amerika. De flesta som kom till Sydamerika utvandrade från södra och sydvästra Europa.

(Sjöberg, Maria (red). (2017). En samtidig världshistoria.
Lund: Studentlitteratur, s. 893.)

1. Vilken av källorna anger den största utvandringen från Europa?

A. Källa 1

B. Källa 2

C. Källa 3

D. Källa 4

2. Varför är det problematiskt att jämföra statistiken mellan de tre källorna?

A. Källa ett och två är text och källa tre diagram

B. Källorna är inte skrivna av ämnesexperter

C. Källorna anger olika tidsangivelser för sin statistik

D. Källorna kommer från olika tider

3. Denna fråga är kopplad till temat. Du hittar inte svaret direkt i källorna. 

Emigration innebär

A. Invandring till ett land från ett annat

B. Utvandring från ett land till ett annat

C. Utvandring från en stad till en annan

D. Invandring från en delstat till en annan

Skrivuppgifter

Skrivuppgiften i engelska (50 min) anknyter till ett tema som förekommit i provets integrerade uppgifter. I texten ska du visa att du kan uttrycka och motivera dina åsikter om detta tema, samt belysa det ur olika perspektiv. Den färdiga texten ska vara mellan 200 och 350 ord lång.

Skrivuppgiften i svenska bygger på ett av de teman som förekommit i provets integrerade uppgifter. I texten ska du visa att du kan presentera och diskutera ett problem med stöd av ett antal källtexter, där någon kommer att vara känd från de integrerade uppgifterna. Den färdiga texten ska vara mellan 250 och 550 ord lång. 

Förbered dig så här

Tips på hur du kan förbereda dig inför provet

Hålltider för provdagen

Provets upplägg

Sidan uppdaterades 2023-08-23