ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะของการเข้าศึกษาสำหรับรายวิชาหรือโปรแกรมที่คุณได้สมัครไว้

ข้อกำหนดทั่วไปของการเข้าศึกษา

ทุกรายวิชาและทุกโปรแกรมจะมีข้อกำหนดพื้นฐานบางข้อ หากคุณมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายที่เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา (gymnasieexamen) จากโรงเรียนมัธยมปลายในสวีเดน (gymnasium) หรือจากโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ในเขตเทศบาล จะถือว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสวีเดน แม้แต่นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาด้านอาชีพหรือสายอาชีพจากโรงเรียนมัธยมปลายในสวีเดนหรือโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ที่ได้เกรดผ่าน (A-E) ในวิชาภาษาสวีเดน หรือวิชาภาษาสวีเดนในฐานะภาษารอง 2 + 3 และวิชาภาษาอังกฤษ 6 ก็ถือว่ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา หากคุณขาดคุณสมบัติด้านภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษ คุณจะต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาเหล่านี้  

หากคุณสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศอื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คุณสามารถนำไปใช้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศบ้านเกิดของตนเองได้ ก็เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าคุณจะมีคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในสวีเดนได้หากผ่านข้อกำหนดในวิชาภาษาสวีเดน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

นอกจากนี้คุณยังสามารถได้รับคุณสมบัติทั่วไปผ่านการเรียนรู้ที่มีมาก่อน หรือ 'reell kompetens' ได้ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้ที่มีมาก่อนได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละสถาบัน

ข้อกำหนดเฉพาะของการเข้าศึกษา

รายวิชาส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดให้นักศึกษาแสดงความรู้เพิ่มเติมที่มีมาก่อน ซึ่งเรียกว่าคุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมวิศวกรรมศาสตร์ที่นักศึกษาต้องสำเร็จการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงและรายวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ มาแล้ว บางรายวิชาและบางโปรแกรม เช่น ในสาขาวิชาทางศิลป์ อาจกำหนดให้มีแฟ้มผลงานหรือการสอบเข้าแบบพิเศษ

จะทำอย่างไรหากฉันมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด

หากคุณขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเฉพาะของการเข้าศึกษา ก็มีวิธีการให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติต่าง ๆ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนมัธยมปลาย สำนักงานการศึกษาผู้ใหญ่ในเขตเทศบาล และโรงเรียนมัธยมชุมชน คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือได้จากนักแนะแนวด้วยเช่นกัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ folkhogskola.nu, studera.nu หรือเว็บไซต์เขตเทศบาลของคุณ

ข้อสอบความถนัดทางการศึกษาของสวีเดน

หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการเข้าศึกษา คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการตอบรับเข้าศึกษาได้โดยการสอบความถนัดทางการศึกษาของสวีเดน การทดสอบที่เป็นมาตรฐานนี้จะแบ่งเป็นแปดส่วน และมีคำถามแบบเลือกตอบ 160 ข้อ ข้อสอบทุกด้านยกเว้นการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสวีเดน ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ภาษาสวีเดนในระดับดี ด้านที่ทดสอบได้แก่: คณิตศาสตร์; การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ; แผนภูมิ ตารางและแผนที่; ความเพียงพอของข้อมูล; การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ; การอ่านจับใจความภาษาสวีเดน; คำศัพท์ภาษาสวีเดน; และการเติมประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์

การทดสอบจะถูกจัดขึ้นสองครั้งต่อไป และคุณสามารถเข้าสอบกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ ผลการสอบของคุณจะใช้ได้ 5 ปี คุณสามารถสมัครและแข่งขันเพื่อให้ได้ที่นั่งในรายวิชาและโปรแกรมได้โดยขึ้นอยู่กับเกรดและผลการสอบความถนัดของคุณ ดังนั้นจึงไม่เสียหายอะไรที่จะทำการทดสอบนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ (เป็นภาษาสวีเดน) โดยรวมถึงเอกสารการสมัคร ได้ที่ www.hogskoleprov.nu สำหรับข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทดสอบ กรุณาอ่านที่ studera.nu

Page last updated 2015-09-30