พลเมืองของประเทศในกลุ่ม EU/EES หรือสวิตเซอร์แลนด์ จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสวีเดน  บุคคลที่มีสิทธิพำนักในสวีเดนนอกเหนือไปจากสิทธิพำนักสำหรับการศึกษา ก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเช่นกัน การศึกษาระดับปริญญาเอกจะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับทุก ๆ คน

ในฐานะนักศึกษา คุณจะยังจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับจ่ายค่าครองชีพ เช่น อาหาร ที่พัก และหนังสือสำหรับการเรียน ฯลฯ วิธีการซึ่งธรรมดาที่สุดที่จะรับมือกับค่าใช้จ่ายของตนในระหว่างการศึกษาก็คือ การสมัครขอความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษาจาก Swedish Board of Student Finance (Centrala studiestödsnämnden, CSN) ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษาประกอบด้วยทุนการศึกษาที่คุณไม่ต้องชำระคืน และเงินกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่ต้องชำระคืนในภายหลัง คุณสามารถเลือกสมัครได้เฉพาะทุนการศึกษาหากคุณมีทุนทรัพย์อื่น ๆ คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการศึกษานอกเวลาได้

ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จะมีให้สูงสุด 240 สัปดาห์ คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษาได้จนถึงปีที่คุณมีอายุ 56 ปี แต่สิทธิที่จะกู้ยืมเงินจะค่อย ๆ ลดลงนับจากวันที่คุณมีอายุ 47 ปี

จำนวนเงินที่คุณมีในธนาคารหรือรายได้ของครอบครัว จะไม่มีผลต่อสิทธิของคุณในการขอความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษา อย่างไรก็ตาม จะมีขีดจำกัดว่าคุณสามารถหารายได้ด้วยตนเองเป็นจำนวนเท่าใดในระยะเวลาครึ่งปีปฏิทินในระหว่างที่คุณกำลังศึกษาอยู่ โดยที่ไม่มีผลต่อจำนวนเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่คุณจะได้รับ คุณไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันใด ๆ สำหรับการกู้ยืม แต่จะต้องได้หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาจำนวนหนึ่งเพื่อให้มีสิทธิรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษาต่อไป

จะมีการใช้กฎข้อบังคับพิเศษหากคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของสวีเดน สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ CSN ที่ www.csn.se

การชำระเงินกู้คืน

สามารถเริ่มชำระเงินกู้ยืมทางการศึกษาคืนได้อย่างเร็วที่สุดหกเดือนหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษางวดสุดท้าย จำนวนที่คุณต้องชำระคืนต่อปีจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณได้ยืมไป อัตราดอกเบี้ย และอายุของคุณ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินคืนได้ที่เว็บไซต์ของ CSN

ทุนการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงสำหรับที่พัก

สวีเดนไม่ค่อยมีทุนการศึกษาที่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะสามารถสมัครได้ และทุนที่มีอยู่ก็มักไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาในสวีเดนจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษาแทนทุนการศึกษา ห้องสมุดสาธารณะจะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าสามารถสมัครทุนการศึกษาได้ที่ใด สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ studera.nu

นักศึกษาที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาในสวีเดนจะสามารถสมัครขอทุนการศึกษาผ่านสถาบันและมหาวิทยาลัย รวมทั้งวิทยาลัยของสวีเดนได้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Studyinsweden.se

หากคุณเป็นบิดาหรือมารดาที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 28 ปี และมีรายได้น้อย จะสามารถสมัครขอเบี้ยเลี้ยงสำหรับที่พักได้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Swedish Social Insurance Office – www.forsakringskassan.se

การทำงานในระหว่างเรียน

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าการเรียนนั้นต้องใช้เวลา การเรียนแบบเต็มเวลามักมีงานที่ต้องทำมากพอ ๆ กับงานเต็มเวลา กล่าวคือ 40 ชม. ต่อสัปดาห์ นักศึกษาบางคนทำงานนอกเวลาในระหว่างที่เรียนอยู่ อย่างไรก็ตาม เวลาที่ไม่มีการบรรยาย คุณควรใช้เวลาส่วนใหญ่กับการศึกษาด้วยตนเองหรือกับเพื่อน ๆ

ค่าครองชีพ

Swedish Consumer Agency (Konsumentverket) ได้รวบรวมงบที่จำเป็นต่อไปนี้สำหรับนักศึกษาชายและหญิง ตัเลขเหล่านี้เป็นเพียงการประมาณค่า ทุกคนสามารถประหยัดได้ในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร โปรดทราบว่าโดยปกติแล้ว เมืองใหญ่ ๆ เช่น Stockholm หรือ Gothenburg จะมีค่าใช้จ่ายสูง ส่วนเมืองที่อยู่ไกลออกไปจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

ค่าประมาณเป็นตัวเลขรายเดือนและมีหน่วยเป็นโครนสวีเดน (SEK)

  ผู้ชายผู้ ผู้หญิง
อาหาร 2,380 1,790
สุขอนามัยส่วนบุคคล 380 510
เสื้อผ้าและรองเท้า 590 600
เวลาว่าง 620 620
โทรศัพท์มือถือ 230 230
สิ่งของที่ต้องใช้ เช่น กระดาษชำระ ฯลฯ 100 100
สื่อต่าง ๆ รวมทั้งอินเทอร์เน็ตและ 600 600

ใบอนุญาตทีวี ค่าประกันบ้าน

90 90
ค่าเช่า 3,500 3,500
ค่าไฟฟ้า 250 250
หนังสือเรียนและหนังสืออื่น ๆ                  750  750
การขนส่งสาธารณะ 510 510
รวมทั้งสิ้น 10,000 9,550
Page last updated 2017-09-28