ድሕሪ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ኪቕጽልዎ ንዚደልዩ ተመሃሮ ካልኦት ኣማራጽታት ኣለዉ። ላዕለዋይ ሞያዊ ትምህርቲ (Yrkeshögskolan) ምስ ኣስራሕትን ኢንዱስትሪን ብምትሕብባር፡ ንክልሰ-ሓሳባውን ግብራውን ትምህርትታት የጣምሮ። ብቕዓት ኣብ ዚጥለበሉ ዓውድታት እዮም ፕሮግራማት ኣብቲ ዓውድታት ዚወሃቡ። ተወሳኺ ሓበሬታ www.yrkeshogskolan.se ምርካብ ይከኣል።

ብዘይካ'ዚ፡ ተመሃሮ ኮርሳትን ፕሮግራማትን ኣብ ህዝባዊ ቤት-ትምህርቲ ኪመሃሩዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ሽወደን፡ ኣማራጺ ትምህርቲ ንዓበይቲ ብእተፈላለየ ዓይነታት ትምህርቲ ዚህባ ኣስታት 175 ካልኣይ ደረጃ ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርቲ ኣለዋ። ህዝባውያን ኣብያተ-ትምህርቲ ተመሃሮ ንዩኒቨርሲቲ ኪዳለዉ፡ ወይ ውልቀ-ሰባት ኣብ ዜገድስዎም ዓውድታት ዝያዳ ትምህርቲ ኪቐስሙ ኪሕግዛ ይኽእላ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.folkhogskola.se ተመልከት።

Page last updated 2015-09-30