ቁንስል ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ሽወደን (UHR) ምስ ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ሽወደን ብምትሕብባር፡ ናብ ኮርሳትን ፕሮግራማትን ናይ ምቕባል ሓላፍነት ይስከም። ተመሃሮ ኣብ ኵለን ዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ሽወደን ኣብ መርበባት ሓበሬታ Antagning.se (ብቛንቋ ሽወደን ንዚወሃቡ ኮርሳትን ፕሮግራማትን) ከምኡ'ውን Universityadmissions.se (ብእንግሊዘኛ ንዚወሃቡ ኮርሳትን ፕሮግራማትን) ኬመልክቱ ይኽእሉ።

እተመስጠረ (protected) መንነት፡ ዘይገሃድ ውልቃዊ ዝርዝራት ምስ ዚህልወካ ወይ ብኻልእ ምኽንያታት ብኢንተርነት ክተመልክት ምስ ዘይትኽእል፡ ስለ ሓገዝ ንUHR ርኸቦ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ studera.nu ከምኡ'ውን Antagning.se ምርካብ ይከኣል።

ንመስርሕ ቅጥዒ ጠለብ፡ ቅጥዕታት ብቕዓትን ንመስርሕ ሕርያን ዚምልከት ሓበሬታ ኣብ Antagning.se (ብቛንቋ ሽወደን) ወይ ኣብ Universityadmissions.se (ብእንግሊዘኛ) ምርካብ ይከኣል። ኣብኡ፡ ኮርሳትን ፕሮግራማትን ክትምእርር፡ መለለዪ መንነት ተጠቃሚ (user account) ክትከፍት፡ መቐበሊ ቅጥዒ ጠለብካ (admission application) ክተረክብ፡ ከምኡ'ውን ውጽኢታት ተቐባልነትካ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ። ብኽብረትካ Universityadmissions.se ንድልየታት ዓለምለኸ ተመሃሮ ዝዓለመ መርበብ ሓበሬታ ምዃኑ ኣስተብህል፤ እንተዀነ፡ ተዛማዲ ሓበሬታ ተቐባልነት (admissions) ብእንግሊዘኛን ምሉእ መወከሲ ዝርዝር ብእንግሊዘኛ ዚወሃቡ ኮርሳትን ፕሮግራማትን (catalog) ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል።

ቅጥዒ ጠለብ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ ክልተ ሰመስተራት እተኸፈለ እዩ። ሰመስተር ሓጋይ ኣብ ነሓሰ/መስከረም ጀሚሩ ኣብ መፋርቕ ጥሪ ይውዳእ። ሰመስተር ጽድያ ኣብ መፋርቕ ጥሪ ጀሚሩ ሰነ የብቅዕ። ሕቶ ዚቐርበሎም ገደብ ጊዝያት፥

  • ንዓለምለኸ ተመሃሮ ብእንግሊዘኛ ንዚወሃቡ ኮርሳትን ፕሮግራማትን (ኵሎም ተመሃሮ እንተ ደልዮም ኣብዚ ዙርያ ቅጥዒ ጠለብ ኬመልክቱ ይኽእሉ)፡, 15 ጥሪ ንሰመስተር ሓጋይ ከምኡ'ውን 15 ነሓሰ ንሰመስተር ጽድያ
  • ንተቐማጦ ሽወደን ወይ ሃገር ሕብረት ኤውሮጳ (EU/EES) ብቛንቋታት ሽወደንን እንግሊዘኛን ንዚወሃቡ ኮርሳትን ፕሮግራማትን (ብኽብረትካ ኣብቲ ዝቐደመ ዙርያ እተወሃቡ ገለ ኮርሳት ኣብዚ ናይ ምቕባል ዙርያ ከም ዝይወሃቡ ኣስተውዕል)፡ 15 ሚያዝያ ንሰመስተር ሓጋይ ከምኡ'ውን 15 ጥቕምቲ ንሰመስተር ጽድያ

ክረምቲ ክትመሃር ምስ እትደልይ፡ ዩኒቨርሲቲታት እተፈላለየ ብዙሕ ሓጸርቲ ኮርሳት ይህባ። ጠለብ ዚቐርበሉ ገደብ ጊዜ ንክረምታዊ ኮርሳት 15 መጋቢት እዩ።

Page last updated 2015-09-30