ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ክትመሃር እንተ ዀይንካ፡ ናይቲ ዘመልከትካሉ ኮርስ ወይ ፕሮግራም ሓፈሻውን ፍሉይን መእተዊ ቅጥዕታት ክተማልእ ይግባእ።

ሓፈሻዊ መእተዊ ቅጥዕታት

ኵሎም ኮርሳትን ፕሮግራማትን ገለ መሰረታውያን ቅጥዕታት ኣለዎም። ካብ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ሽወደን (gymnasium) ኰነ ካብ ፕሮግራም ትምህርቲ ንዓበይቲ ምምሕዳር ከተማ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ መሰናድኦኣዊ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (gymnasieexamen) ምስ ዚህልወካ፡ ሓፈሻዊ መእተዊ ቅጥዕታት ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ተማልእ ኢኻ። ዋላ'ውን እቶም ሞያዊ (professional or vocational) ደረጃ ትምህርቲ ካብ ላዕልዋይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ሽወደን ዘለዎም ኰነ ኣብ ፕሮግራም ትምህርቲ ንዓበይቲ መሕለፊ ነጥቢ (A-E) ብቛንቋ ሽወደን ወይ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ (Swedish as a second language) 2 + 3 ከምኡ'ውን እንግሊዘኛ 6 ዘመዝገቡ ተመሃሮ፡ ንሓፈሻዊ መእተዊ ቅጥዕታት ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ የማልኡ እዮም። ናይ ቋንቋ ሽወደን ወይ እንግሊዘኛ ደረጃ ብቕዓት ምስ እትስእኖ፡ ነዞም ኮርሳት ኣጽኒዕካ ክትሓልፍ ይግባኣካ።

ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ብቑዕ ዚገብረካ ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትኻ ኣብ ሃገርካ ምስ እትዛዝሞ, ቅጥዕታት ቋንቋ ሽወደን፡ እንግሊዘኛን ሕሳብን ምስ እተማልእ፡ ኣብ ሽወደን ብቑዕ ክትከውን ልዑል ተኽእሎ ኣሎ።

ሓፈሻዊ ብቕዓት ‘reell kompetens’ ብዚበሃል ኣገባብ ወይ ኣቐዲምካ ብምምሃር ክትድልቦ ትኽእል ኢኻ። ኣቐዲምካ ንዚውሰድ ትምህርቲ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናይ ነፍስወከፍ ትካል መርበብ ሓበሬታ ምርካብ ይከኣል።

ፍሉይ መእተዊ ቅጥዕታት

ኣብ መብዛሕትኦም ኮርሳት፡ ተመሃሮ ኣቐዲሞም ዝደለብዎ ተወሳኺ ፍልጠት ኬንጸባርቑ ይግደዱ እዮም። እዚ ድማ ፍሉይ ብቕዓት ይበሃል። ናይዚ ኣብነት፡ ሓደ ተመሃራይ ላዕለዋይ ደረጃ ኮርስ ሕሳብን ካልኦት ኮርሳት ባህርያዊ ሳይንስን ብዓወት ዚዛዘመሉ ፕሮግራም ምህንድስና (engineering) ኪኸውን ይኽእል። ገለ ኮርሳትን ፕሮግራማትን፡ ንኣብነት ኣብ ጥበባዊ ዓውድታት፡ ፍሉይ ፈጠራዊ ስራሓት (portfolio) ወይ ፍሉይ መእተዊ መርመራ ኪጠልቡ ይኽእሉ።

ነዞም ቅጥዕታት ዘየማልእ ምስ ዝኸውንከ?

ንሓፈሻዊ ወይ ንፍሉይ መእተዊ ቅጥዕታት ምስ ዘይተማልእ፡ እትድልበሉ ኣገባባት ኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃታት፡ ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ፕሮግraም ትምህርቲ ንዓበይቲ ምምሕዳር ከተማን ህዝባውያን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሓገዝ እንተላይ ካብ ኣካዳሚያዊ ኣማኻሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንዝያዳ ሓበሬታ folkhogskola.nu፡ studera.nu ወይ ናይ ምምሕዳር ከተማኻ መርበብ ሓበሬታ ርአ።

መርመራ ብቕዓት ትምህርቲ (SAT) ሽወደን

መእተዊ ቅጥዕታት ተማልእ እንተ ዀይንካ፡ መርመራ ብቕዓት ትምህርቲ ሽወደን (Swedish Scholastic Aptitude Test) ብምውሳድ ተቐባልነትካ ክተዕብዮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣብ ሸሞንተ ክፍልታት ተኸፋፊሉ ደረጃኡ ዝሓለወ መርመራ፡ ብምርጫ ዚምለሱ 160 ሕቶታት ዝሓዘ እዩ። እንትርፎ እቲ ናይ እንግሊዘኛ ክእለትካ እትምዘነሉ ናይ ንባብ ክፍሊ፡ ኵሎም ክፍልታት ብቛንቋ ሽወደን ብምዃኖም፡ ጽቡቕ ኣፍልጦ ቋንቋ ሽወደን ኣገዳሲ እዩ። እቶም መርመራ ዚወሃበሎም ዓውድታት፥ ሕሳብ፤ ኳንቲቴቲቭ ንጽጽራት (quantitative comparisons)፤ ስእልታት፡ ሰንጠረጃትን ካርታታትን፤; ብቕዓት ሓበሬታ (data sufficiency)፥ ብቕዓት እንግሊዘኛ ብንባብ (reading comprehension)፤ ብቕዓት ቋንቋ ሽወደን ብንባብ (reading comprehension)፤ ቃላት ቋንቋ ሽወደን፤ ከምኡ'ውን ኣረፍተነገር ምምላእ እዮም።

መርመራ ኣብ ዓመት ክልተ ሳዕ ስለ ዚወሃብ፡ ክንዲ ዝድላይካ ጊዜ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ውጽኢታትካ ን5 ዓመታት ተቐባልነት ኣለዎም። ብነጥብታትካን ብውጽኢታት መርመራ ብቕዓትካን ስለ ቦታ ምደባ ኣብ ኮርሳትን ፕሮግraማትን ክተመልክትን ክትወዳደርን ስለ እትኽእል፡ ነዚ መርመራ ብምውሳድካ እትኸስሮ ነገር የልቦን። ነዚ መርመራ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ፡ እንተላይ ሰነዳት ቅጥዒ ጠለብ፡ (ብቛንቋ ሽወደን)፡ ኣብ www.hogskoleprov.nu ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ነዚ መርመራ ዚምልከት ሓበሬታ ብእንግሊዘኛ፡ ብኽብረትካ ኣብ studera.nu ርአ።

Page last updated 2015-09-30