ኣብ ሽወደን፡ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንዜጋታት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ (EU/EES) ወይ ስዊዘርላንድ ካብ ክፍሊት ናጻ እዩ። ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ብኻልእ ምኽንያት ፈቓድ ነባርነት ዘለዎም ውልቀ-ሰባት'ውን ትምህርታዊ ክፍሊታት ካብ ምኽፋል ናጻ እዮም። ትምህርቲ ዶክተሬት (Doctoral studies) ንዅሉ ሰብ ናጻ እዩ።

ተመሃራይ ከም ምዃንካ መጠን፡ ንኸም መግቢ፡ መጽለልን ንባባት ኮርስን ወዘተ ዝኣመሰለ፡ ንወጻእታት መነባብሮኻ ዚሽፍነልካ ገንዘብ ኬድልየካ እዩ። ተመሃሮ ኣብ እዋን ትምህርቶም መብዛሕትኡ ጊዜ ደገፍ ዚረኽቡሉ ኣገባብ ስለ ሓገዝ ተመሃራይ ካብ ሃገራዊ ቦርድ ሓገዝ ተመሃሮ (Centrala studiestödsnämnden, CSN) ምምልካት እዩ። ሓገዝ ተመሃሮ ክትከፍሎ ዘይትጥለብ ቀለተ ተመሃራይን ድሒሩ ዚኽፈል ለቓሕ ተመሃራይን የጠቓልል። ካልእ ምንጪ እቶት ምስ ዚህልወካ፡ ስለ ቀለተ ተመሃራይ ጥራይ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ። እንተላይ ንከፊላዊ ጊዜ ትምህርቲ ሓገዝ ክትቅበል ትኽእል ኢኻ።

ለቓሕ ተመሃራይ ንትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ እንተ ነውሐ ክሳብ 240 ሳምንታት እዩ ዚወሃብ። ሓገዝ ተመሃራይ ዕድመኻ 56 ክሳብ ዚኣክል ክትቅበል ትኽእል ክንስኻ፡ ገንዘብ ናይ ምልቃሕ መሰልካ ግና ዕድመኻ 47 ካብ ዝኣኸለላ ዕለት በብቝሩብ የንቈልቍል።

ናይ ሓገዝ ተመሃራይ መሰልካ ኣብ ባንክ ብዘሎካ ገንዘብ ወይ ብእቶት ስድራቤትካ ኣይጽለውን እዩ። ይኹን'ምበር፡ እትቕበሎ መጠን ሓገዝ ተመሃራይ፡ እናተመሃርካ ኣብ መንፈቕ ክትረኽቦ እትኽእል እቶት ጽልዋ ኬሕድር ይኽእል። ንለቓሕካ ዝዀነ ዓይነት ውሕስነት ክትህብ ዘየድልይ'ኳ እንተ ዀነ፡ ሓገዝ ተመሃራይ ምቕባል ክትቅጽል ምእንቲ ኣብ ነፍስወከፍ ሰመስተር እተወሰነ ብዝሒ ኣሃዱታት ትምህርቲ (credits) ክትወስድ ይግባኣካ።

ሽወደናዊ ዜጋ ምስ ዘይትኸውን፡ ፍሉያት ሕግታት ኣብ ግብሪ ይውዕሉ። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ CSN ኣብ www.csn.se ተመልከት።

ምምላስ ለቓሕካ

ለቓሕ ትምህርትኻ እንተ ቐልጠፈ ድሕሪ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ናይታ ሓገዝ ተመሃራይ እተቐበልካላ ጊዜ ምኽፋል ትጅምር። ኣብ ዓመት እትኸፍሎ መጠን ለቓሕ ኣብ ብዝሒ እተለቃሕካዮ ገንዘብ፡ ኣብ መጠን ወለድን ኣብ ዕድመኻን ይምርኰስ። ንምምላስ ለቓሕ ዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ CSN ምርኣይ ይከኣል።

ማሕደረታት-ትምህርትን ኣበል መጽለልን

ኣብ ሽወደን፡ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዉ ተመሃሮ ኬመልክቱለን ዚኽእሉ ብዙሓት ማህደረታት-ትምህርቲ የለዋን፡ እተን ዚርካበን'ውን መብዛሕትኡ ጊዜ ንመነባብሮ ዚኣኽላ ኣይኰናን። ብመሰረቱ፡ ኣብ ሽወደን ዘለዉ ተመሃሮ፡ ኣምሳያ ማህደረ-ትምህርቲ ሓገዝ ተመሃሮ ኣለዎም። ህዝባውያን ኣብያተ-ንባብ ስለ ማህደረታት-ትምህርቲ ኣበይ ክተመልክት ከም ዘሎካ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለወን። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ studera.nu ምርካብ ይከኣል።

ኣብ ሽወደን ክፍሊታት ትምህርቲ ኪኸፍሉ ዚግደዱ ተመሃሮ ስለ ማህደረታት-ትምህርቲ ብመገዲ ትካል ሽወደን (Swedish Institute)፡ ከምኡ'ውን ብዩኒቨርሲቲታትን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጃትን ኬመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ Studyinsweden.se ምርካብ ይከኣል።

ኣብ መንጎ 18 ክሳብ 28 ዓመት ዝዕድመኡ ወላዲ ምስ እትኸውንሞ ትሑት እቶት ምስ ዚህልወካ፡ ስለ ኣበል መጽለሊ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ሓበሬታ  ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት ማሕበራዊ መድሕን ሽወደን (Swedish Social Insurance Office’s) ክትረክብ ትኽእል ኢኻ – www.forsakringskassan.se።

ስራሕ ኣብ እዋን ትምህርቲ

ትምህርቲ ጊዜ ከም ዚወስድ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ናይ ምሉእ ጊዜ ትምህርቲ መብዛሕትኡ እዋን ከም ናይ ምሉእ ጊዜ ስራሕ ብዕዮ ይጸምዱኻ፡ እዚ ማለት 40 ሰዓታት ኣብ ሰሙን። ገለ ተመሃሮ ኣብ እዋን ትምህርቶም ከፊል ጊዜኦም ይሰርሑሉ እዮም፤ እንተዀነ፡ ኣስተምህሮ ኣብ ዘይወሃበሉ ወቕቲ፡ ዝበዝሐ ጊዜኻ ርእስኻ ክኢልካ ወይ ምስ መማህርትኻ ክተጽንዓሉ ኣሎካ።

ዋጋ መነባብሮ

ዚስዕብ ባጀት ንደቂ-ተባዕትዮን ንደቂ-ኣንስትዮን ተመሃሮ ብትካል ሃለኽቲ ሽወደን (Konsumentverket) እተቐመጠ መጠን እዩ። እዚኣቶም ገምጋም ጥራይ እዮም፤ ነፍስወከፍ ሰብ ኣብ በበይኑ መዳያት ኪዕቅብ ተኽእሎ ኣለዎ፡ ንኣብነት መግቢ። ብኽብረትካ ዋጋታት ብንቡር ኣብ ከም ስቶክሆልም ወይ ጎቱንበርግ ዝኣመሰለ ዓብይ ከተማ ክብ ዝበለ፡ ኣብቶም ዝያዳ ርሑቅ ከባብታት ሽወደን ድማ ትሑት ምዃኑ ኣስተብህል።

ገምጋም ወርሓውን ብክሮነር ሽወደንን (SEK) እዩ።

  ደቂ-ተባዕትዮ ደቂ-ኣንስትዮ
መግቢ 2,380 1,790
ጽርየት ኣካላት 380 510
ልባሳትን ሳእንን 590 600
ምዝንጋዕ 620 620
ተንቀሳቓሲት ተሌፎን 230 230
ቀረባትከም ወረቐት ንጽህና ዓይኒ ምድሪ፡ወዘተ 100 100
መራኸብታት ብዙሓን፡እንተላይ ኢንተርነትንፈቓድ ቴሌቪዥንን 600 600
መድሕንመጽለሊ 90 90
ክራይ 3,500 3,500
ሃልኪ ኤሌክትሪሲቲ 250 250
መጻሕፍትን ካልኦት ንባባትን 750  750
ህዝባዊ መጐዓዝያ 510 510
ድምር 10,000 9,550
Page last updated 2015-09-30