መብዛሕትአን ዩኒቨርሲቲታት ሽወደን ምስ ዩኒቨርሲቲታት ወጻኢ ሃገር ንእተፈላለዩ ዓይነት ፕሮግራማት ትምህርቲ ኣብ ወጻኢ ስምምዕ ኣለወን። ኣብ ወጻኢ ሃገር እናተመሃርካ እተሕልፎ ጊዜ ከም ኣካል ትምህርታዊ ፕሮግራም ሽወደን ዚጽብጸብ ኰይኑ፡ ኣብ ኣአንጋዲት ትካል እተጥርዮ ኣሃዱታት ትምህርቲ (credits) ምስ ተመለስካ ቅቡል ይኸውን።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ናይ ምምሃር ፕሮግራም ክትካፈል እንተ ዀይንካ፡ ኣብ ሽወደናዊ ዩኒቨርሲቲ ወይ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተቐባልነት ዝረኸብካን፡ ኣብ መብዛሕትኡ ኣጋጣምታት ድማ, ንትምህርቲ ናብ ወጻኢ ሃገር ቅድሚ ምኻድካ ገለ ኣሃዱታት (credits) ትምህርቲ ኣብ ሽወደን ዝዛዘምካን ክትከውን ይግባኣካ።

ተመሃሮ ካብ CSN ዚረኽብዎ ፋይናንሳዊ ቀለተን ለቓሕን ናብ ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቶም ኬቕንዕዎ ይኽእሉ። ኣብ ብዙሕ ኣጋጣምታት፡ ተመሃሮ ንተወሳኺ ማህደረ-ትምህርቲ ብቑዓት እዮም። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ዩኒቨርሲቲኻ ንዘሎ ዓለምለኸ ኣወሃሃዲ ክተዘራርቦ ኣሎካ። ንናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ ዚምልከት ሓበሬታ እንተላይ ኣብ studera.nu ይርከብ።

ኤራስሙስ+ (Erasmus+)

ኣብ ኤውሮጳ ዚርከብ ዝዓበየ ፕሮግራም ልውውጥ ተመሃሮ ኤራስሙስ+ (Erasmus+) ዚበሃል ፕሮግራም ትምህርቲ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ። ኤራስሙስ+ ተመሃሮ ካብ 3 – 12 ኣዋርሕ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣብ ዚርከብ ዩኒቨርሲቲ ኪመሃሩ ዕድል ይህብ። ተመሃሮ ኤራስሙስ ትምህርታዊ ክፍሊታት ዘይከፍሉ ኪዀኑ ከለዉ፡ ናይ €315 ወይ €375 ዩሮ ወርሓዊ ማህደረ-ትምህርቲ ይቕበሉ። ተመሃሮ ኤራስሙስ+ ብደረጃ ቀዳማይ ዲግሪ (bachelor’s)፡ ካልኣይ ዲግሪ (master’s) ወይ ሳልሳይ ዲግሪ (doctoral) ደረጃታት ኪመሃሩ ይኽእሉ።

ንፕሮግራም ኤራስሙስ+ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ studera.nu ምርካብ ይከኣል።

Page last updated 2015-09-30